Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2021 r. poz. 888 t.j.z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się pokryć w 2022 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 768 100,00 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Traci moc uchwała nr Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,24KB)