Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę 314 331,71 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6259 o kwotę 36 980,20 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6257 o kwotę 247 675,99 zł
RAZEM: 598 987,90 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 237 500,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 132 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 170 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 32 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 3 600,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 481 300,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 3020 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4040 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 98 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4120 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4440 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4710 o kwotę 100,00 zł
RAZEM: 1 804 000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6057 o kwotę 314 331,71 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 36 980,20 zł
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 197 500,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 98 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 481 300,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 656,74 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę 26,76 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 132 113,67 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 o kwotę 5 381,33 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 170 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4040 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4110 o kwotę 32 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4120 o kwotę 3 600,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4710 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6057 o kwotę 247 675,99 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę 655 000,00 zł
RAZEM: 3 014 166,40 zł

4. Zwiększa się przychody w budżecie :

§ 905 o kwotę 481 300,00 zł
§ 906 o kwotę 138 178,50 zł
§ 950 o kwotę 473 000,00 zł
RAZEM: 1 092 478,50 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie :

§ 950 o kwotę 481 300,00 zł

 

 

 

6. w § 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 11 ”;
7. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.888.395,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 751.300,00 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181.062,25 zł , d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.956.033,00 zł. ”;
8. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 388 395,25 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;
9. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 5.405.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.173.100,00 zł na na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwziecia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załączanik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (14,96KB)

PDFZalacznik1 .pdf (262,16KB)

PDFZalacznik2 .pdf (112,33KB)

PDFZalacznik3 .pdf (127,27KB)

PDFZalacznik4 .pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 .pdf (205,26KB)