Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z późn.zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz. 2. Odpady dostarczone do punktu, przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz, z uwzględnieniem limitów określonych w Regulaminie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu (Regulamin), przyjmowane są nieodpłatnie. 3. Odpady dostarczone do punktu, przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz, w ilości większej niż wynikającej z limitów zawartych w Regulaminie, przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów. 4. Odpady dostarczone do punktu, przez właścicieli nieruchomości nieuczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz, przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów. 5. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ”;

2. W Regulaminie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu stanowiącym załącznik do uchwały nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. PSZOK w Sandomierzu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Informacja o godzinach jest ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Punktu”. ”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. 1) W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach nieograniczonych następujące odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz: 1 papier, 2 metale, 3 tworzywa sztuczne, 4 szkło, 5 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 6 bioodpady z wyłączeniem odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie tych odpadów w kompostowniku przydomowym, 7 odpady niebezpieczne, 8 przeterminowane leki i chemikalia, 9 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 10 zużyte baterie i akumulatory, 11 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 12 lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), 13 opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach, 14 tekstylia i odzież, 15 popiół ze spalania w piecach węglowych. 2) W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach ograniczonych następujące odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz: 1 meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 500 kg odpadów w roku kalendarzowym, 2 zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony z wyłączeniem ciągników rolniczych - do 4 sztuk w roku kalendarzowym, 3 odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac nie obliguje wykonawcy do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej - do 500 kg w roku kalendarzowym. Wskazane odpady dostarczone w ilościach przekraczających ustalone limity będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów. 3) W PSZOK przyjmowane są odpłatnie w ilościach nieograniczonych wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt 1 i 2 dostarczone przez właścicieli nieruchomości nieuczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz ”;

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7. Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Sandomierz ”;

4) pkt 9 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,79KB)