Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 t.j. ze zm.) oraz art.15 ust. 1 i 3, art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r; 1170 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr XXIII/279/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,68KB)

PDFZalacznik1.pdf (110,06KB)