Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Sandomierz, stanowiących drogi wewnętrzne, na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, gazu, pary, energii elektrycznej oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na okres dłuższy niż 3 lata w celu:
1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, w celu:
1) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na okres powyżej 3 lat,
2) umieszczenia w pasie drogowym reklam na okres powyżej 3 lat,
3) zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-2, odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Sandomierz, a osobą lub przedsiębiorcą zajmującymi pas drogowy.

2. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym dróg wewnętrznych w zakresie związanym z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej jest bezpłatne.

§ 2. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na okres dłuższy niż 3 lata może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy cywilno – prawnej podpisanej przez obie strony i na warunkach określonych w tej umowie.
2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilno – prawnej lub przekroczenie terminu zapisanego w umowie, uzasadnia:
1) żądanie od zajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa drogowego drogi wewnętrznej w wysokości 10-krotności umownej stawki czynszu ustalonej zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza,
2) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku, gdy wezwanie do dobrowolnej zapłaty pozostaje bezskuteczne,
3) natychmiastowe wydanie nieruchomości.

§ 3. 1. Przed planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej zainteresowany podmiot składa wniosek do Gminy Sandomierz o zawarcie umowy na zajecie pasa drogowego na okres powyżej 3 lat. Szczegóły dotyczące zawartości wniosku, załączników do wniosku, terminu jego złożenia oraz protokolarnego przekazania drogi wewnętrznej reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza.
2. Warunki korzystania z drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy dzierżawy w przypadku konieczności usunięcia awarii oraz naliczenia opłaty związanej z koniecznością usunięcia awarii reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Sandomierza na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości, o której mowa w §1, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, jeżeli dzierżawca wywiązał się z postanowień umowy i innych zobowiązań w stosunku do Gminy Sandomierz i złożył wniosek przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy.
2. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Sandomierza na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres powyżej 3 lat na cele określone w §1.

§ 5. Burmistrz Miasta Sandomierza w drodze zarządzenia ustala stawki opłat za zajecie pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz szczegóły zasad ich aktualizacji dzierżawy dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,12KB)