Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz w zamian za uiszczoną opłatę, a w szczególności:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość ich odbierania,
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrane będą zmieszane odpady komunalne i następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie tych odpadów w kompostowniku przydomowym,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).

2. przeterminowane leki – można oddać do wyznaczanych aptek, których wykaz udostępniony jest na stronie miasta www.sandomierz.pl lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Niewymienione wyżej odpady komunalne można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 5.

§ 3. Ustala się następujące obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz dbania o ich stan techniczny i sanitarny:
1. Gmina Sandomierz, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi udostępnia nieodpłatnie pojemniki i worki na odpady odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Usługę tą Gmina wykonuje poprzez firmę odbierającą odpady komunalne na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem odbierającym odpady.
2. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w udostępnione pojemniki lub swoje własne, jeżeli te spełniają normy uzgodnione z firmą wywozową. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym poprzez ich cykliczne mycie i dezynfekcję.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojemnika o którym mowa w ust. 1, z winy właściciela nieruchomości, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów odtworzenia pojemnika. Uzupełnienie stanu brakujących pojemników w stosunku do zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości nastąpi po pokryciu kosztów za uszkodzony, zniszczony bądź utracony pojemnik.
4. Jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło w trakcie odbierania odpadów firma wywozowa zobowiązana jest do jego wymiany.
5. Utrata pojemnika o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Sandomierza.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników i worków z odpadami komunalnymi firmie wywozowej w następujący sposób:
1) z nieruchomości zamieszkałej (w budynkach jednorodzinnych), poprzez ich wystawienie przed posesję lub otwarcie specjalnego aneksu,
2) z nieruchomości zamieszkałej (budownictwo wielorodzinne), poprzez udostępnienie śmietnika i dojazdu do niego,
3) w przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojemniki lub worki powinny być wystawione w miejscu uzgodnionym z firmą wywozową,
4) pojemniki na odpady komunalne należy, po ich opróżnieniu, wycofać w miejsce ich przechowywania w miarę możliwości jak najszybciej.

7. Odpady wielkogabarytowe w szczególności: zużyte meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego powinny zostać udostępnione do zabrania podobnie jak pojemniki w terminie zgodnym z harmonogramem. Odpady te wystawione do zabrania, ze względu na swe gabaryty, nie powinny blokować dróg komunikacji pieszych i pojazdów. Mogą zostać odwiezione przez właściciela nieruchomości do PSZOK.
8. Gmina wyposaża wybrane apteki w pojemniki przeznaczone do gromadzenia przeterminowanych leków.
9. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący odpady w kompostowniku przydomowym wyposażają nieruchomość w kompostownik we własnym zakresie.
1) kompostownik i jego lokalizacja musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych,
2) pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania,
3) dla prawidłowego przebiegu procesu biodegradacji zaleca się stosowanie preparatów do kompostowania przyspieszających rozkład i zapobiegających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

§ 4. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wynosi:
1) budownictwo indywidualne: a.odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, b.odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a raz w miesiącu od 1 grudnia do 31 marca, c.odpady zebrane selektywnie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu, d. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na kwartał.
2) budownictwo wielorodzinne zarządzane przez Sandomierską Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego oraz z terenu Starego Miasta: a.odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu, a cztery razy w tygodniu z terenu Starego Miasta, b.odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu, c.odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w tygodniu, d. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden razw miesiącu.
3) z pozostałych obszarów zabudowy wielorodzinnej: a.odpady zmieszane – w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu, b.odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu, c.odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w miesiącu.

2. dopuszcza się zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości oraz sezonu.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych.
2. Odpady dostarczone do punktu przez właściciela nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie.
3. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu określa regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3:
1) pisemnie,
2) telefonicznie,
3) elektronicznie na adres email: odpady@um.sandomierz.pl.

2. Przyjmowane będą zgłoszenia zawierające dane niezbędne do ich weryfikacji, tj. imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja oraz datę i opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. Zgłaszający może przedstawić inne dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi.
3. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia realizacji usługi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 8. Z dniem 28.02.2021 r. traci moc uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Św. 2020.3649).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1.03.2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.pdf (318,71KB)

DOCXUzasadnienie XXX/330/2021.docx (5,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/330/2021.docx (7,53KB)

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXX-330-2021.pdf (254,31KB)