Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały nr Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo.pdf (530,59KB)

DOCXUzasadnienie .docx (5,48KB)

PDFZalacznik1 .pdf (223,28KB)