Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) oraz programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sandomierz przystępuje do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie w Gminie Sandomierz realizowana w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
§ 2. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych Gminy Sandomierz. § 3. Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. § 4. Termin realizacji programu obejmuje okres od dnia podpisania przez Gminę Sandomierz umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację programu do dnia 31 grudnia 2021 r. § 5. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,11KB)