Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza (Dz. U. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz stanowiących Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 .docx (6,99KB)