Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.

UA.6733.10.2021.MSZ
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021.741),

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

dla inwestycji pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy ulicy Sucharzowskiej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 537/1, 1170, 1192, 504, 502, 1251, 501, 500/1, 498/7, 498/6, 497/1, 496/18, 496/19, 470/1, 461 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

BURMISTRZ
MIASTA SANDOMIERZA

11.01.2022 r.