Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.

Sandomierz, 2022-01-05
NK.6220.2.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Grzegorza Bujaka AGRO TRADE  ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce - pełnomocnika Inwestora Pana Roberta Mazura Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo - Rozrywkowe ul. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz, że w dniu 05.01.2022 r. po rozpatrzeniu sprawy została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NK.6220.2.2021.DMI, stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych”, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie.

Decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii niżej wymienionych organów, tj.: opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO -II.4220.106.2021.KS.2, z dnia 11.05.2021r., który uznał, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu znak: NZ.9022.4.7.2021, z dnia 28.05.2021r., o braku konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a także opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: RZ.ZZŚ.4.435.123.2021 MZ z dnia 26.05.2021 r., który uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagane oraz po uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4221.31.2021.KS.4  z dnia 03.12. 2021 r.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel.15 81 54 206) lub pocztą elektroniczną (daria.mirowska@um.sandomierz.pl).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (www.sandomierz.eu. w odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Z up. Burmistrza Sandomierza

Angelika Kędzierska
Naczelnik Wydziału