Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Protokół Nr 20/8/2021

Komisja Rewizyjna

z dnia 7 grudnia 2021 roku

Posiedzenie komisji odbyło się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Radna spóźniona: Kazimiera Bednarska.

Zaproszeni goście:
Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,
Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

Obecny: radny Krzysztof Szatan.

Ad. 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Sylwester Łatka - Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Sylwester Łatka – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

5.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym, radny Sylwester Łatka poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Głosowano- 9„za”,0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”.

Przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3
Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego rady Miasta Sandomierza w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Sylwester Łatka – Przewodniczący komisji odczytał ww. pismo oraz wyrok (Sygn. akt.: II K 324/21 z dnia 09-11-2021r.) Sądu Rejonowegow Sandomierzu w sprawie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek.

Następnie zaproponował członkom komisji uczestnictwo w posiedzeniu komisji radcy prawnego dr Piotra Kossaka w ramach połączenia telefonicznego. Członkowie komisji nie wyrazili zgody. W związku z tym, na posiedzenie komisji został poproszony Zygmunt Hara – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, który stacjonarnie pojawił się w sali obrad po ogłoszonej przez przewodniczącego komisji 5-minutowej przerwie.

W związku z tym, zaproponował przejście do pkt. 4 porządku obrad do czasu przybycia radcy prawnego. Członkowie komisji wyrazili zgodę.

Ad. 4
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie z działalności komisji za 2021 rok, jak niżej:

„Komisja Rewizyjna odbyła osiem posiedzeń w 2021 roku. Zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok (cz. I - Dochody, cz. II - Wydatki), sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok (bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2020r., bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r., rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.), informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na 31.12.2021 r.

Ponadto, komisja zapoznała się z uchwałą Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza
za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

W dniu 17 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2020 rok.

Komisja zrealizowała zaplanowaną „Kontrolę zawartych umów na wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Sandomierza” wynikającą z planu pracy na 2021r. Członkowie ww. komisji uznali, że powyższe zagadnienie zbadają
w postaci pytań skierowanych do Burmistrza Sandomierza.

Komisja Rewizyjna na bieżąco opiniowała projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg i petycji oraz zapoznała się z aktualnymi pismami”.

Radny Sylwester Łatka zapytał członków komisji o uwagi lub pytania do treści ww. sprawozdania.

Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano -  9„za”,0- „przeciw”, 0-„wstrzymujących się”.

Przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Ad. 5
Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

W posiedzeniu komisji w sposób zdalny uczestniczy radna Kazimiera Bednarska.

Radny Sylwester Łatka zaproponował w punkcie 6. ww. planu dopisanie:

„Przeprowadzenia analizy wysokości dotacji dla podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego pod względem przeprowadzonej kontroli.”

Z kolei, w punkcie 7. dopisanie:

„Przeprowadzenia analizy rentowności lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Sandomierz z uwzględnieniem wynajętych gminnych lokali prowadzących działalność gospodarczą pod względem  kosztów utrzymania obiektów, które ponosi gmina.”

Przewodniczący komisji zwrócił się do obecnych jej członków o wyrażenie opinii wobec dodanych powyższych zagadnień.

Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano - 10 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.3 - kontynuacja

W związku z obecnością Pana Zygmunta Hary, radny Sylwester Łatka zapytał, czy otrzymany prawomocny wyrok sądowy przez Panią Agnieszkę Frańczak-Szczepanek uniemożliwia jej pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej?

Radca prawny Urzędu Miejskiego oznajmił, że decyzja wyboru lub odwołania z danej funkcji radnego w komisji „należy do Państwa radnych”. W wyroku sądowym nie ma wskazań do zaprzestania przez radną pełnienia obowiązków zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radny Andrzej Bolewski sformułował wniosek o zakończeniu dyskusji ze względu na brak podstaw prawnych do odwołania radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek ze stanowiska zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej i pozostawieniu ww. pisma bez rozpoznania.

Głosowano - 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Wobec braku pytań i uwag radny Sylwester Łatka przystąpił do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 6
Sprawy różne.

Brak spraw różnych.

Ad.7
Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji

Protokół sporządziła:

Marlena Lasek

Podinspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz