Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE NR 33/9/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 20 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Bolewski.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Ad. 1.
Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na zdalnym posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie wniosku Pani K.D.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

4.Opiniowanie wniosku Pani A.R.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

5.Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

6.Opiniowanie wniosku Pana G.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

7.Opiniowanie wniosku Pani L.B.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

8.Opiniowanie wniosku Pana J.L.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

9.Opiniowanie wniosku Pani L.K,*) zamieszkałej przy ul.(…)*) w sprawie przydziału przedmiotowego lokalu.

10.Opiniowanie wniosku Pani R.J.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się na ul. (…)*).

11.Opiniowanie wniosku Pani E.Z.*) zamieszkałej przy ul. (…)*) w sprawie przedłużenia umowy najmu ww. lokalu.

12.Opiniowanie wniosku Pana P.W.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu przy ul. (…)*) na lokal mieszkalny przy
ul. Długosza 4/1.

13.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2021 rok.

14.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

15.Sprawy różne. Wnioski komisji.

16.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3
Opiniowanie wniosku Pani K.D.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkanki. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się o przydział lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Głosowano- 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4
Opiniowanie wniosku Pani A.R.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani A.R.*). Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się o przydział lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.5
Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Po szczegółowym zapoznaniu się z kompletem dokumentów komisja uznała, że wnioskodawczyni spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 roku. W związku z powyższym, radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie ww. dokument o przydział mieszkania komunalnego.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.6
Opiniowanie wniosku Pana G.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkańca. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się na przydział lokalu komunalnego.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.7
Opiniowanie wniosku Pani L.B.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani L.B.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.8
Opiniowanie wniosku Pana J.L.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkańca. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się na przydział lokalu socjalnego.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.     

Ad.9
Opiniowanie wniosku Pani L.K.*) zamieszkałej przy ul. (…)*) w sprawie przydziału przedmiotowego lokalu.

Przewodnicząca komisji zapoznała obecnych z wnioskiem Mieszkanki. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.10
Opiniowanie wniosku Pani R.J.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz znajdującego się na ul. (…)*).

Przewodnicząca komisji zapoznała obecnych ze złożonym wnioskiem Mieszkanki i poddała pod głosowanie.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.11
Opiniowanie wniosku Pani E.Z.*) zamieszkałej przy ul. (…)*) w sprawie przedłużenia umowy najmu ww. lokalu.

Radna Ewa Gracz przedstawiła wniosek Pani E.Z.*). Komisja przychyliła się do przedłużenia umowy najmu na okres 3 lat lokalu znajdującego się przy ul.(…)*).

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.12
Opiniowanie wniosku Pana P.W.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu przy ul. (…)*) na lokal mieszkalny przy ul. Długosza 4/1.

Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów komisja uznała, że wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe określone
w uchwale Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 roku. W związku z powyższym, radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie ww. dokument.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.13
Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2021 rok.

Radna Ewa Gracz odczytała sprawozdanie podsumowujące działalność pracy komisji w 2021 roku.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.14
Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodnicząca komisji przedstawiła plan pracy komisji na kolejny rok.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.15

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad. 16
Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

 

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.