Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 29/1/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 3 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Jerzy Żyła

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,
Pani Barbara Rajkowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecny:

Radny Piotr Chojnacki.

Ad. 1
Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2021 rok.

5.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

6.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza.

Naczelnik Wydziału GN oznajmiła, że w §1  dodano pkt.2

Wśród radnych rozgorzała dyskusja nt. tytułu projektu uchwały i zapisu nieruchomości w Księgach Wieczystych w przypadku nie utworzenia „Domu Pobytu Dziennego Seniora” w terminie do 31 grudnia 2025 roku.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że radcy prawni Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” oraz Urzędu Miejskiego weryfikowali zapisy ww. dokumentu.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4
Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2021 rok.

Radny Tomasz Malinowski przypomniał, że sprawozdanie z działalności komisji za 2021 rok zostało wysłane drogą elektroniczną przez pracownika biura rady w celu wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodniczący komisji przypomniał, że plan pracy na 2022 rok został wysłany drogą elektroniczną przez pracownika biura rady w celu wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.

Radny Jacek Dybus zasugerował, aby dopisać punkt dotyczący miejskich inwestycji ekologicznych i ekonomicznych (energia odnawialna, fotowoltaika).

Radny Tomasz Malinowski oznajmił, że powyższy pomysł będzie można wprowadzić do porządku obrad komisji na bieżąco w trakcie w 2022 roku. 

Głosowano-5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.6
Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Przewodniczący komisji poinformował członków komisji o piśmie z dnia 29.11.2021 r. (data wpływu do urzędu 09.12.2021r.) Pani Ewy Wychowaniak - Przedstawiciela właścicieli działek  w sprawie urządzenia drogi wraz
z infrastrukturą ulicy Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana.

Komisja przegłosowała wniosek o przeanalizowanie i pozytywne rozpatrzenie pisma, a także zabezpieczenie w miarę możliwości środków finansowych na realizację zadania w przyszłości. 

Głosowano- 5 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ponadto, radni zawnioskowali o pilne zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami GDDKiA przy udziale projektanta oraz radnych Miasta Sandomierza w celu zaprezentowania zmian w projekcie dot. „Budowy ulicy Lwowskiej Bis i remontu starego mostu” wraz z  omówieniem etapów prac ww. inwestycji.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Krzysztofa Szatana.

Ad.7
Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu