Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j.) art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2021.1899 t.j. ze zm ) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku, który otrzymuje brzmienie:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Sandomierzu Obręb Prawobrzeżny przy ul. Baczyńskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1572/82 o powierzchni 0,0466 ha oraz prawa własności posadowionego na niej budynku użytkowego pod realizację celu publicznego - utworzenia i prowadzenia „Domu Pobytu Dziennego Seniora".
2. Jeżeli, na opisanej w punkcie 1 nieruchomości, do dnia 31 grudnia 2025 roku nie zostanie utworzony „Dom Pobytu Dziennego Seniora", Rada Miasta Sandomierza wyraża zgodę na przekazanie przez Gminę Sandomierz w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz" działki nr 1572/82 o pow. 0,0466 ha oraz na nieodpłatne przekazanie prawa własności posadowionego na niej budynku użytkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,59KB)

PDFZalacznik1.pdf (302,68KB)