Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2022-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041, z późniejszymi zmianami. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

PDF   Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.pdf (4,34MB)

PDFZalacznik1 XLV/435/2021.pdf (3,09MB)

PDFZalacznik2 XLV/435/2021.pdf (289,55KB)

PDFZalacznik3 XLV/435/2021.pdf (202,70KB)

PDFXLV_435.pdf (924,82KB)