Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 34/12/2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 21 grudnia 2021 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

 

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu uczestniczyła również: Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości.

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.

5. Zapoznanie się z treścią zawiadomienia Burmistrza Sandomierza o sposobie załatwienia skargi Pana Z. P.* na zachowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz.

6. Sprawy różne, wnioski Komisji.

7. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Nieobecną była Pani Kazimiera Bednarska.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości, a następnie zapytała, kto z członków Komisji jest za jego przyjęciem. Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Osobą, która wstrzymała się od głosowania, był Pan Janusz Poński. Argumentując swoją decyzję wskazał on na fakt, iż projekt uchwały dotyczy członka jego rodziny.

Ad. 4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji odczytała proponowany Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok i poprosiła o jego przyjęcie. Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji porządku prac na rok 2022: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Zapoznanie się z treścią zawiadomienia Burmistrza Sandomierza o sposobie załatwienia skargi Pana Z. P.* na zachowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz.

Na tym etapie posiedzenia Komisji dołączyła Pani Kazimiera Bednarska, która uczestniczyła w spotkaniu w formie zdalnej. Pani Renata Kraska przypomniała zebranym w skrócie, czego dotyczyła skarga Pana Z. P.*, po czym odczytała treść przekazanego przez Burmistrza Miasta do wiadomości Rady Miasta Sandomierza zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Przewodnicząca zwracając się do członków Komisji podziękowała za poinformowanie o sposobie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Pani Kazimiera Bednarska prosząc o udzielenie głosu wskazała, iż z uwagi na formę i użyte – jej zdaniem „niegrzeczne” – przez skarżącego wobec pracownika urzędu sformułowania, ma wątpliwości, czy takie skargi powinny być w ogóle rozpatrywane.

Ad. 6. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy któryś z członków Komisji chciałby zgłosić w tym punkcie obrad jakiś wniosek. Poinformowała, iż z uwagi na wpłynięcie do urzędu kolejnej skargi Pana Z. P.* - tym razem skargi na Burmistrza Miasta – został wyznaczony wstępnie termin kolejnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 13 stycznia 2022 r., godz. 13.00. Wyjaśniła, iż termin ten został ustalony  z uwzględnieniem prośby skarżącego, aby komisja odbyła się po 10 stycznia, gdyż zależy mu na uczestniczeniu w posiedzeniu.

Pani Renata Kraska zapytała zebranych, czy zgłaszają jakieś wnioski, po czym przeszła do kolejnego punktu obrad.    

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

 

 Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.