Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ
Burmistrza Sandomierza
z dnia  16 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
- Kultury fizycznej i sportu,
- Ochrony i promocji zdrowia,
- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Przeciwdziałania patologiom społecznym,   
- Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Ochrony zwierząt.
§1
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.  z dnia 2021.07.27 z późń. zm.), w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.  z dnia 2020.06.18 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, powołuję Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”) otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:

I. Kultura fizyczna i sport
VI . Ochrona zwierząt
1)    Piotr Wójtowicz - przewodniczący komisji (przedstawiciel Burmistrza)
2)    Aleksandra Zbyradowska - zastępca przewodniczącego komisji (przedstawiciel Burmistrza)
3)    Katarzyna Knap-Sawicka - członek (przedstawiciel Burmistrza)
4)    Zbigniew Czajka - członek (przedstawiciel Burmistrza)
5)    Izabela Prawda – członek (przedstawiciel Burmistrza)
6)    Renata Kraska– członek (przedstawiciel Rady Miasta)
7)    Jolanta Drypa – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowych)

II. Ochrona i promocja zdrowia,
III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
IV. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,    
V. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1)    Piotr Wójtowicz - przewodniczący komisji (przedstawiciel Burmistrza)
2)    Aleksandra Zbyradowska - zastępca przewodniczącego komisji (przedstawiciel Burmistrza)
3)    Agata Król - członek (przedstawiciel Burmistrza)
4)    Klaudia Cetnarska - członek (przedstawiciel Burmistrza)
5)    Katarzyna Knap - Sawicka - członek (przedstawiciel Burmistrza)
6)    Magdalena Kaczorowska – członek (przedstawiciel Burmistrza)
7)    Renata Kraska – członek (przedstawiciel Rady Miasta)
8)    Piotr Mirkowski – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
9)    Sylwester Chodzyński – członek (przedstawiciel organizacji pozarządowych)

§2
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§3
Szczegółowy zakres prac i działania komisji określa Regulamin Komisji Konkursowej.

§4
Do zadań Komisji należy ocena zgłoszonych do konkursu ofert pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Komisji Konkursowej.

§5
Z prac Komisji sporządzony będzie protokół, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia i podpisany przez Burmistrza Sandomierza.       

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 296/2021/PŚZ
Burmistrza Sandomierza
z dnia 16 listopada 2021r.

Regulamin Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Regulamin określa zakres prac i działania Komisji Konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w 2022 roku, w zakresie:
- Kultury fizycznej i sportu,
- Ochrony i promocji zdrowia
- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Przeciwdziałania patologiom społecznym,
- Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Ochrony zwierząt.
§ 1
1.    W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Burmistrza Sandomierza, w tym przedstawiciele Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, odpowiedzialni za temat kosztorysów ofertowych, przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza, oraz osoba reprezentująca organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
2.    Członków Komisji Konkursowej – pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, będących przedstawicielami Burmistrza, wyznacza Burmistrz.
3.    Członka Komisji Konkursowej, będącego przedstawicielem Rady Miasta Sandomierza, wyznacza Rada Miasta Sandomierza.
4.    Przedstawiciela organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
5.    W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs ofert dotyczy.
§ 2
Do członków biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 3
1.    Za pracę Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, którym jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, za pracę Komisji Konkursowej odpowiada zastępca przewodniczącego.
2.    Każde posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez Komisję. Wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych sporządzane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
3.    W przypadku Komisji Konkursowej składającej się z parzystej liczby członków kworum stanowi połowa składu komisji plus jedna osoba. Natomiast w przypadku nieparzystej liczby członków kworum stanowi  zwykła większość.
4.    Protokoły posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstające w czasie prac Komisji Konkursowej przechowywane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
§ 4
1.    Każdy członek Komisji Konkursowej przed zapoznaniem się z ofertami zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku przesłanek wyłączenia członka Komisji Konkursowej. Niezłożenie oświadczenia oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego istnienie wymienionych w nim przesłanek skutkuje wyłączeniem członka z prac Komisji Konkursowej.
2.    Wszyscy członkowie Komisji maja prawo do wglądu w dokumentację stanowiącą podstawę pracy Komisji Konkursowej.
3.    Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do indywidualnego opiniowania ofert, w tym określenia proponowanej wysokości dotacji z uwzględnieniem środków przeznaczonych w budżecie.
4.    Na podstawie opinii członków Komisji sporządzane jest stanowisko Komisji Konkursowej, które Przewodniczący przedstawia Burmistrzowi.
5.    Komisja Konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.
6.    Opiniowanie ofert odbywało się będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Witkac.
§ 5
1.    Komisja analizuje oferty i wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
2.    Ocena oferty pod względem formalnym odbywa się w oparciu o następujące kryteria:
a)    Oferta jest złożona przez kwalifikującego oferenta,
b)    Oferta została złożona terminowo w systemie Witkac.
c)    Oferta jest złożona na właściwym druku,
d)    Oferta jest kompletnie wypełniona,
e)    Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f)    Oferta wskazuje osoby upoważnione do jej podpisania.
3.    Oferta, która nie spełnia warunków formalnych w postaci niekompletności formularza lub istnieją wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu, oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w pięciodniowym terminie liczonym od dnia otrzymania pisemnej informacji pod rygorem odrzucenia oferty.
4.    Oferta spełniająca wszystkie kryteria oceny formalnej poddawana jest ocenie merytorycznej.
5.    Komisja przyjmuje ocenę punktową złożonych ofert w skali 0-100 pkt.
6.    Komisja rozpatruje oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące kryteria:
a)    ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie: 0-20 pkt,
b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-20 pkt,
c)    ocenia udział środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł na realizację zadania: 0- 20 pkt,
d)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: 0-10 pkt,
e)    w przypadku oferty, która realizowała zadania zlecone w latach poprzednich, analiza i ocena tych zadań przy uwzględnieniu rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 0-10 pkt,
f)    ocenia dotychczasową współpracę pozafinansową: 0-10 pkt,
g)    ocenia mierzalność założonych przez oferenta rezultatów: 0-10 pkt.
7.    Komisja może dokonywać telefonicznych wyjaśnień w sprawie ofert z osobami wyznaczonymi w ofertach do składania wyjaśnień.
8.    Do rozpatrzenia przez Burmistrza Sandomierza przedstawione zostają oferty, które uzyskają 80 i więcej punktów ze 100 możliwych do otrzymania przy ocenie merytorycznej (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków Komisji).
9.    Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.
10.    Na podstawie opinii członków Komisji sporządzone jest stanowisko Komisji Konkursowej, które Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi.
11.    Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Sandomierza, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
12.    Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

§ 6
1.    Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
2.    Członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

PDFZarządzenie Nr 296 2021 PŚZ.pdf (1,77MB)