Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 290/2021/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 940,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 940,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4220 o kwotę 500,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 150,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 738,00 zł

RAZEM: 3 268,00 zł                                                                                                                  

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2 380,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4610 o kwotę 150,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 738,00 zł

RAZEM: 3 268,00 zł                                                                                                                  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków:

  1. w dziale 750 (Administracja publiczna)

-  zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 (Urzędy gmin, miast/miast na prawach powiatu) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 940,00 zł;

-  zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafach:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę 940,00 zł

4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 500,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2.380,00 zł

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na działania promocyjne samorządu polegające na zamieszczeniu życzeń świątecznych dla mieszkańców Sandomierza na łamach Tygodnika Nadwiślańskiego oraz zamieszczeniu wkładki „Sandomierz Królewskie Miasto” w Tygodniku Nadwiślańskim.

 2) w dziale 851 (Ochrona zdrowia) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 150,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4610 (Koszty postępowania sądowego) o kwotę 150,00 zł, w związku z potrzebą pokrycia kosztów opłaty sądowej związanej z procedurą zmierzającą do przymusowego leczenia odwykowego;

 3) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 738,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 738,00 zł, celem zakupu kory sosnowej oraz obrzeży trawnikowych, które mają posłużyć zabezpieczeniu przed rozsypywaniem się kory z nowo założonych rabat na Rynku Starego Miasta oraz w Ogrodzie Saskim.

PDFZarządzenie nr 290 2021 SK.pdf (338,76KB)