Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.

UA.6733.11.2021.MPA

O B W I E S Z C Z E N I E

o zebraniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t. j) zawiadamiam, że w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia

pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sandomierzu ul. Lwowska” przy ulicy Lwowskiej i Piętaka w Sandomierzu, na działkach o nr ewidencyjnych: 1751/22, 1751/40 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0005  Sandomierz Prawobrzeżny, wszczętego w dniu 08.12.2021 r. na wniosek inwestora – PSG Sp. z o.o, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika: reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/146/2019 z dnia 19.07.2019r., dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:

  1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – postanowienie znak: KR.RPP.611.1071.2021.KB z dn. 16.12.2021r.
  2. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.Ki.Z-3.4351.258.2021.AW z dn. 16.12.202r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735  t. j.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2021.741 t. j), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały. Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu, ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

Sandomierz, 21 grudnia 2021 r.