Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 33/11/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 1 grudnia 2021 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również: dr Piotr Maria Kossak – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z.P.*) i przekazania jej według właściwości.

5. Rozpatrzenie skargi Pana R.L.*) na Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sandomierz – zarzut przewlekłości postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem.

6. Zapoznanie się z pismem Pana Z.P.*) z dnia 24. 11. 2021 r. w sprawie złożonej przez niego skargi na zachowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz.

7. Sprawy różne, wnioski Komisji.

8. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Nieobecną była Pani Kazimiera Bednarska.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*).

Przewodnicząca Komisji odczytała treść projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*) i poddała go pod głosowanie. Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowaniem projektu: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Nieobecną była Pani Kazimiera Bednarska. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z.P.*) i przekazania jej według właściwości.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z.P.*) i przekazania jej według właściwości  i poddała go pod głosowanie. Głosowanie w sprawie pozytywnego  zaopiniowaniem projektu: 4 głosy „ZA” (dołączyła się Pani Kazimiera Bednarska), 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Rozpatrzenie skargi Pana R.L.*) na Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sandomierz – zarzut przewlekłości postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest to skarga, która wpłynęła do Rady Miasta w dniu 1 grudnia. Przewodnicząca odczytała treść przedmiotowego pisma. Zapytała mec. Kossaka, czy pismo to należy traktować jako skargę na Burmistrza Miasta i przewlekłość w prowadzeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy, czy też należy uznać, iż Rada Miasta jest niewłaściwa do jej rozpatrzenia, gdyż dotyczy pracownika urzędu podlegającego Burmistrzowi. Pani Kraska dodała, że w treści pisma jest wprost odwołanie do osoby Naczelnika Wydziały Urbanistyki i Architektury, mowa jest o nim zarówno w pierwszym, jak i ostatnim akapicie skargi. Radca prawny stwierdził, iż przedmiotem skargi nie jest Burmistrz i jego działania jako organu administracyjnego. Ze skargi wynika wprost, iż dotyczy ona pracownika urzędu. W związku z powyższym Przewodnicząca zwróciła się do członków Komisji z zapytaniem, czy Komisja powinna wezwać Naczelnika na posiedzenie celem przedłożenia stosownych wyjaśnień oraz zapoznać się z dostępną dokumentacją, czy też należy postąpić zgodnie z wypracowaną już w podobnych sprawach praktyką i przekazać sprawę do rozpatrzenia Burmistrzowi. Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, iż jest to sprawa pracownicza i należy przekazać ją wg. właściwości. Pan Janusz Poński dodał, że  jeżeli zostaną stwierdzone wobec Naczelnika jakieś uchybienia, wówczas powinny być wyciągnięte wobec niego konsekwencje. Głosowanie w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Miasta: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.    

Ad. 6. Zapoznanie się z pismem Pana Z.P.*) z dnia 24. 11. 2021 r. w sprawie złożonej przez niego skargi na zachowanie Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz.

Przewodnicząca poinformowała członków Komisji, iż rozmawiała telefonicznie z Panem P.* i wytłumaczyła mu, jak wygląda procedura rozpatrywania skarg przez Radę Miasta, a także wskazała skarżącemu, iż z uwagi na fakt, że dotyczy ona pracownika urzędu, został przygotowany projekt uchwały o przekazaniu jej rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta. W dalszej kolejności Pani Kraska odczytała przedmiotowe pismo i przypomniała jakich kwestii skarga dotyczyła. Głos zabrała Pani Kazimiera Bednarska, która odniosła się  do tonu wypowiedzi Pana P.*) i stwierdziła, iż jest on nie do przyjęcia, a z uwagi na to, iż jest on niegrzeczny i nieelegancki poddała w wątpliwość to, czy skarga ta powinna być w ogóle rozpatrywana. Przewodnicząca Komisji sformułowała wniosek do Burmistrza o przeprowadzenie konfrontacji z Panem Wójtowiczem. Głosowanie nad wnioskiem:  2 głosy „ZA”, 2 głosy „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Wobec zaistniałego wyniku głosowania Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż sprawa w/w wniosku pozostaje nierozstrzygnięta.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy któryś z członków Komisji chciałby zgłosić w tym punkcie obrad jakiś wniosek. Z uwagi na brak jakichkolwiek wniosków Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego punktu obrad.    

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.