Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Sprawozdanie Nr 28/11/2021
Komisja Praworządności

z dnia 29 listopada 2021 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 14:00
Godz. zakończenia obrad: 14:25

Posiedzeniu przewodniczyła radna Kazimiera Bednarska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Marek Chruściel.

Radna spóźniona: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Zaproszeni goście:

  1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
  2. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Praworządności.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddała projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

W posiedzeniu komisji w sposób zdalny uczestniczy radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek. Komisja obraduje w składzie 5 członków.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza w oparciu o projekt budżetu gminy na 2022 roku przedstawiła dochody i wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Następnie zastępca przewodniczącego komisji poddała pod głosowanie opinię dot. Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody:

Wynik Głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji powiedziała, że komisja zaopiniowała Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody - pozytywnie.

Następnie zastępca przewodniczącego komisji poddała pod głosowanie opinię dot. Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki:

Wynik Głosowania:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji powiedziała, że komisja zaopiniowała Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki – pozytywnie.

Ad. 4.

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła pisma, które wpłynęły do komisji, jak niżej:

  1. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych złożył pismo w sprawie nadania nazwy jednej z ulic imieniem Stanisława Jerki;
  2. A.W.*) zam. (…)*) złożyła pismo o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza dr Stanisławowi Krawczyńskiemu;
  3. Z.W.*) mieszkanka Sandomierza złożyła pismo dot. braku zgody z jej strony na wycofanie dotychczasowego wniosku w sprawie nazwy ronda u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Mickiewicza – prymasa S. Wyszyńskiego.

W toku dyskusji członkowie poprosili o przesłanie ww. pism w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe celem zapoznania się z ich treściami. Członkowie komisji zwrócili uwagę na obowiązującą procedurę nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta wyrażoną w uchwale oraz o potrzebie powołania Kapituły Honorowej, której zadaniem będzie opiniowanie złożonych wniosków. Do czasu powołania kapituły komisja nie będzie omawiać złożonych wniosków. Ponadto członkowie stwierdzili, że na kolejnym posiedzeniu komisji w sposób zdalny może uczestniczyć Pani A.W.*).

Członkowie komisji stwierdzili, że będą brać pod uwagę proponowane nazwy w momencie opiniowania projektów uchwał dot. nazewnictwa ulic, placów oraz parków na terenie Sandomierza. 

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Praworządności

Kazimiera Bednarska

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.