Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)

Na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 i 3 Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnuje się Panią Renatę Kraskę na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych G.pdf (295,72KB)

DOCXUzasadnienie XLIV/427/2021.docx (5,92KB)

PDFUchwała Nr XLIV-427-2021 - głosowanie.pdf (273,52KB)