Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.1372 ) i art. 5 ust.1 i 2, art.20 b, art. 20 c, art.20 d ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020). uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sandomierz:
1) od gruntów: a) 1 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,
2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,21zł od 1 m 2 powierzchni,


b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,39 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,96 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Różnica pomiędzy stawką podstawową dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a) tiret 1 uchwały a stawką preferencyjną dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług campingowych , o której mowa w § 1 pkt 1 lit.a) tiret 2 uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, L215 z 07.07.2020). § 3. Beneficjenci pomocy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie zobowiązani są do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie , 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Z dniem 31 grudnia 2021 r., traci moc Uchwała Nr XXVII/309/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r., poz. 4489).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (309,39KB)

DOCXUzasadnienie XLIV/420/2021.docx (6,73KB)

PDFUchwała Nr XLIV-420-2021 - głosowanie.pdf (249,44KB)