Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 452 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0940 o kwotę 86,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0970 o kwotę 7 929,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 0960 o kwotę 3 150,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2440 o kwotę 4 000,00 zł
RAZEM: 593 165,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 452 000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 750 Rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 67 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 33 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 1 086,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 7 929,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 3 150,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4017 o kwotę 0,02 zł
RAZEM : 141 165,02 zł

4. Zwięsza się przychody w budżecie gminy:

§ 906 0,02 zł

 

 

 

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.003.621,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.000.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.149,03 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.000,00 zł ”;
6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 11 503 621,03 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (1,27MB)

DOCXUzasadnienie XLIV/419/2021.docx (11,40KB)

PDFZalacznik1 XLIV/419/2021.pdf (272,51KB)

PDFZalacznik2 XLIV/419/2021.pdf (111,31KB)

PDFZalacznik3 XLIV/419/2021.pdf (206,67KB)

PDFZalacznik4 XLIV/419/2021.pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 XLIV/419/2021.pdf (203,49KB)

PDFUchwała Nr XLIV-419-2021 - głosowanie.pdf (248,81KB)