Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 277/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 02 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 o kwotę 1 000,00 zł

 

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 o kwotę 1 000,00 zł

                                                                                                       

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 851  rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4190 o kwotę 9 100,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 7 000,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 200,00 zł

RAZEM: 18 800,00 zł

                                                                                                             

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 851  rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85153 § 4700 o kwotę 1 500,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 1 500,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 4 000,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

Dz. 851  rozdz. 85154 § 4610 o kwotę 4 800,00 zł

RAZEM: 18 800,00 zł

                                                                                                       

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec