Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2021/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia19.01. 2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKA DYREKTORÓW   PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SANDOMIERZ

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 1. Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz;
 2. Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz.
 3. Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 7,
  27-600 Sandomierz;
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1.   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

 1. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 3. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 • wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych
  na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, nauczycieli mianowanych
  lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) oraz nauczycieli mianowanych
  lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku, na którym
  są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
  na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85
  z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.),  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7.  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.);

10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.):

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska,
  lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1440 z późn. zm.),
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),  w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 13. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 14. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 15. Ww. dokumenty powinny zawierać datę, miejsce sporządzenia i podpis wystawcy.

III.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5  w Sandomierzu” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu”  lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7  w Sandomierzu” w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 w terminie do dnia 3 lutego 2021 roku, do godziny 13:00.

 1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 5 lit. b. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587) dopuszcza się składanie oferty w postaci elektronicznej. W takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty, poprzez przesłanie przez platformę ePUAP na skrzynkę Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu: /cuwsandomierz/SkrytkaESP
 2. Dodatkowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  -  tel. 15 644 56 80.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
 4. O dokładnym terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

PDFZarządzenie nr 21 2021 CUW.pdf (251,64KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO p.docx (16,87KB)
 

DOCXZarzadzenie nr 35-2021-CUW odwolanie_konkursu_dyrektorzy_przedszkoli.docx (14,61KB)