Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Sprawozdanie Nr 25/7/2021
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 29 listopada 2021 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Aleksandra Zbyradowska - Inspektor Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Obecni:

Radny  Andrzej Bolewski,

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. w działach:

630- Turystyka,

750- Administracja publiczna, Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2021 rok pn. „Bieżąca informacja nt. stanu realizacji inwestycji miejskich przewidzianych w planie: „Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju na lata 2018- 2021”.

7.Sprawy różne. Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia powyższego projektu uchwały w Dziale 630- Turystyka po stronie dochodów i wydatków oraz 750- Administracja publiczna, Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  

DZIAŁ 630- TURYSTYKA- DOCHODY

Głosowano- 1 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

DZIAŁ 630- TURYSTYKA – WYDATKI

Brak.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ROZDZ. 75075 - DOCHODY

Brak.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ROZDZ. 75075 - WYDATKI

Głosowano- 2 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Aleksandrę Zbyradowską w celu omówienia uzasadnienia do projektu uchwały.

Wobec braku uwag radny Janusz Poński przystąpił do głosowania.

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący komisji poinformował, że podczas obrad sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 1 grudnia br. zostanie wybrany przedstawiciel do udziału w pracy Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.

Ad.6

Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2021 rok pn. „Bieżąca informacja nt. stanu realizacji inwestycji miejskich przewidzianych w planie: „Rewitalizacja Sandomierza- miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju na lata 2018- 2021”.

Salę obrad opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Komisja nie ma quorum.

Pan Piotr Wójtowicz wspólnie z Panem Krzysztofem Kwiecińskim omówili bieżące inwestycje przewidziane w ww. programie:

- nadbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz
z wyposażeniem,

-  system monitoringu wizyjnego na terenie Sandomierza,

-  przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji poinformował o odpowiedziach na wnioski członków komisji:

1.w sprawie wyceny nieruchomości zabudowanej Miejskim Stadionem Sportowym w Sandomierzu,

2.w sprawie harmonogramu plan zmian priorytetowych planów zagospodarowania przestrzennego Sandomierza oraz

3.piśmie w sprawie podjęcia poważnej dyskusji na temat „Sandomierski Dom Kultury Oleśnicka Piano. Sandomierska królowa muzyki im. Mikołaja Gomółki kompozytora”.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.