Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 2028) Rada Miasta Sandomierza uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Postanowieniem KR. RZT. 71. 120 .2021 z dnia 23 września 2021 r.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr Nr LXVI/867/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (6,04KB)

PDFZalacznik1 .pdf (175,97KB)