Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 10g ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia pomiędzy Powiatem Sandomierskim a następującymi Gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice, o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,25KB)

PDFZalacznik1.pdf (190,12KB)