Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.); art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282, z 2021 r. poz.1834), art 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),§6 i § 7 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorządowych( Dz.U. z 2021r. poz.1960) oraz uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Pana Marcina Marca - Burmistrza Sandomierza - wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
1. Wynagrodzenie zasadnicze ......................złotych.
2. Dodatek funkcyjny w kwocie........................ złotych.
3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi kwotę ................ złotych.
4. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sparwie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia należnego wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,94KB)