Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 266/2021/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4110 o kwotę 1 720,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4120 o kwotę 246,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 300,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4190 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4430 o kwotę 840,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4110 o kwotę 2 100,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4120 o kwotę 300,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 1 978,00 zł

RAZEM: 9 484,00 zł                                                                                                                  

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 840,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 4 266,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 3 378,00 zł

RAZEM: 9 484,00 zł                                                                                                                

§ 3. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 11 „ Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                            

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec
 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

-  zmniejszenie planu wydatków w paragrafach:

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – o kwotę 1.720,00 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 246,00 zł

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 300,00 zł

4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 2.000,00 zł

4430 (Różne opłaty i składki) o kwotę 840,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafach:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 840,00 zł,

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4.266,00 zł

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na promocję Sandomierza poprzez wydanie i kolportaż na terenie Polski „Kalendarza Collegium Gostomianum 2022” przez Confraternitas Gostomianum Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu oraz emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców miasta.

2) w dziel 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność)

- zmniejszenie wydatków w paragrafach:

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – o kwotę 2.100,00 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 300,00 zł

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1970,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafach:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.000,00 zł,

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3.378,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na organizację świątecznego eventu, który będzie miał miejsce w Sandomierzu w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie oraz na wsparcie wyjazdu sandomierskich harcerzy do Zakopanego, w celu podtrzymania przedświątecznej tradycji dostarczenia do miasta „Światła Betlejemskiego”.

PDFZarządzenie Nr 266 2021 SK.pdf (1,59MB)
XLSZałącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 266 2021 SK.xls (42,50KB)
XLSZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 266 2021 SK.xls (35,00KB)