Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 28/2021/GN z dnia 25 stycznia 2021r.

Burmistrz Miasta Sandomierza  

Ogłasza

I  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

  1. dz. nr 2133/10 o pow. 0,1403 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.700,00 zł płatne najpóźniej do dnia 04.03.2021r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 2133/10” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.
  2. dz. nr 2133/13 o pow. 0,0862 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.600,00 zł płatne najpóźniej do dnia 04.03.2021r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/13” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.
  3. dz. nr 2133/14 o pow. 0,0952 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.500,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.550,00 zł płatne najpóźniej do dnia 04.03.2021r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/14” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.
  4. dz. nr 2133/15 o pow. 0,1037 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00 zł płatne najpóźniej do dnia 04.03.2021r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/15” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.
  5. dz. nr 2133/16 o pow. 0,0998 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.700,00 zł płatne najpóźniej do dnia 04.03.2021r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/16” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  22.09.2020 r.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. 

Przeznaczenie nieruchomości - brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 17.08.2015r. znak: UA.6730.67.2015 działki przeznaczone są pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, wolnostojącymi z garażami, ze zjazdami  indywidualnymi na każdą działkę.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona)
i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl (strona podmiotowa)

e-mail: , edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.                                                    

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

DOCXWarunki I przetargów piaski 1.docx (25,26KB)
DOCXOświadczenie uczestnika przetargów piaski 1.docx (15,22KB)
DOCZarządzenie nr 28-2021-GN przetarg piaski 1.doc (32,00KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych rodo.doc (28,50KB)