Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ Nr 32/10/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 5 listopada 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

Pani Edyta Sobieraj – pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

dr Piotr Maria Kossak – radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie pisma Pani Z.W.*) dotyczącego PEC Sp. z o. o. w Sandomierzu.

4. Rozpatrzenie pisma - skargi Pana Z.P.* w przedmiocie niewłaściwego zachowania Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz, Pana Piotra Wójtowicza.

5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Pani Z.W.* dotyczącego PEC Sp. z o. o. w Sandomierzu.

Pani Renata Kraska odczytała na wstępie pismo Pani Z.W.* dotyczące Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu. Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu i przybliżenie szczegółów przedmiotowej sprawy Panią Edytę Sobieraj, pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Pani Sobieraj wyjaśniła, iż w roku 2017 wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pismo Pani Z.W.* w sprawie widocznych śladów zagrzybienia wynajmowanego przez nią lokalu. Pani Edyta poinformowała, iż została wówczas wykonana przez Pana Tomasza Rabędę opinia techniczna, w której zostało stwierdzone zawilgocenie wewnętrznej ściany lokalu, w narożniku południowo-zachodnim. Zawilgocenie to przekraczało wówczas normę o 78 %. Pani Sobieraj przedstawiła członkom Komisji zdjęcie dokumentujące stopień zagrzybienia ściany w/w lokalu.

Przewodnicząca Komisji zapytała, na czyje zlecenie została wykonana przedmiotowa opinia.

Pani Edyta odpowiedziała, iż zleceniodawcą była gmina. Dodała, że na skutek w/w opinii zlecony został remont lokalu wynajmowanego przez Panią W.* w następującym zakresie:

- roboty wewnątrz lokalu: malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych na powierzchni 10 m2, odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, malowanie farbami emulsyjnymi,  

- roboty na zewnątrz budynku: rozebranie obróbek blacharskich (podniesiono je zgodnie z zaleceniami na wys. 30 cm), odbicie tynków wewnętrznych, osuszenie powierzchni, odgrzybienie ścian, naprawienie starych murów za pomocą tynków renowacyjnych, malowanie farbami emulsyjnymi, uzupełnienie obróbek blacharskich.

Pani Sobieraj dodała, że narożnik, o którym mowa powyżej, skierowany jest na Zachód, ale z uwagi fakt, iż jest on przysłonięty przez inny budynek, lokal ten nasłoneczniony jest tylko w okresie letnim w godzinach popołudniowych, a więc jest w zasadzie przez cały rok zacieniony. Remont lokalu zlecony był na podstawie umowy (na roboty budowlane nr NK.272.2/119/2017) firmie Paweł Kopeć „Wenus”, ul. Sandomierska 32A, 39-432 Gorzyce. Umowę podpisano 28. 08. 2017 r., a termin wykonania prac remontowych został ustalony na 5 tygodni. Pani Sobieraj podkreśliła, iż prace wewnątrz lokalu były bardzo szybko wykonane, natomiast większą część czasu wymagały prace zewnętrzne. Z uwagi na złe warunki pogodowe (częste opady deszczu), wykonawca robót poprosił o przedłużenie pierwotnego czasu przewidzianego na realizację usługi. Pani Sobieraj dodała, iż przede wszystkim chodziło o  niewystarczający stopień wysuszenia cegły, która w wyniku prac remontowych została odkryta na zewnątrz poprzez skucie tynków. Termin realizacji zlecenia został wydłużony (na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr NK.272.2/119/2017 do 18.10), przy czym Pani Edyta Sobieraj podkreśliła, że wszystkie decyzje (w tym co do wydłużenia terminu prac remontowych) były konsultowane ze skarżącą. W okresie prowadzenia prac obniżony został Pani W.* czynsz za najem lokalu mieszkalnego: z czynszu za metraż 53,89 m2 do czynszu za 35 m2 - tj. z kwoty 250,59 zł do kwoty 163,17 zł. Koszt prac remontowych wynosił 3.258,35 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż po zrealizowaniu prac remontowych, Pani Z.W.* podnosiła, iż w miejscu ich wykonania w dalszym ciągu widoczne jest zagrzybienie, zlecono wykonanie opinii mykologicznej. Koszt tej ekspertyzy wynosił 984,00 zł brutto. Zalecenia mykologa obejmowały m. in. skucie 2 ścian przylegających do narożnika, wybranie spoiny, dokonanie osuszenia ścian, odgrzybienie, położenie nowego tynku,  a także odkucie tynku zewnętrznego narożnika na większej powierzchni. W takim też zakresie został wykonany ponownie remont lokalu. Umowę podpisano 14.03.2018 r. z firmą Paweł Kopeć „Wenus”. Czas realizacji usługi określono na 31.05.2018 r. Pierwotny termin realizacji prac remontowych został ponownie przedłużony: do 15.11.2018 r. (na podstawie aneksu nr 2 do umowy na roboty budowlane nr  NK.272/2/25/2018 z dnia 14.03.2018 r.). W  tym okresie czasu Pani Z.W.* miała także obniżoną kwotę czynszu najmu.

Pan Sylwester Łatka zapytał, czy skarżąca również w tym przypadku była poinformowana o aneksie do umowy i wydłużeniu czasu realizacji prac remontowych.

Pani Edyta Sobieraj potwierdziła, że tak było. Dodała, że wykonawca do odbicia tynku zmuszony był zdjąć kaloryfer, który został ponownie założony, by Pani W.* mogła z niego korzystać. Poinformowała, że w umowie dot. realizacji powyższego zlecenia znajdował się zapis (który był zgodny z wytycznymi opinii mykologicznej), że ściana ma być dodatkowo osuszana mechanicznie: osuszaczami i nawiewem. Usługa została wykonana zgodnie z tymi ustaleniami umownymi. Pani Sobieraj dodała, że przed podłączeniem w/w sprzętu osuszającego, spisany został licznik i zużycie energii elektrycznej. Co więcej, Pani W.* napisała oświadczenie ile dziennie te urządzenia pracowały. Przedstawiła ponadto rachunki za prąd, a wykonawca zwrócił jej kwotę równą ilości energii elektrycznej zużytej na osuszenie ściany. Pani Sobieraj przypomniała, że większość prac remontowych wykonywana była w sezonie letnim, stąd jej zdaniem,  jeżeli w okresie realizacji usługi pobierana była jakakolwiek energia cieplna, to była ona wykorzystywana przez Panią W.* na jej potrzeby, gdyż do osuszania ścian wykorzystywane były powyższe urządzenia osuszające. Dodała, że w tym samym czasie, gdy był realizowany remont w lokalu na zlecenie gminy, Pani W.* we własnym zakresie realizowała remont pozostałych ścian i sufitu (jako ulepszenia własne). Pani Sobieraj podkreśliła, że prace remontowe w wynajmowanym przez Panią W.* mieszkaniu komunalnym mogły zostać wykonane w krótszym czasie, jednakże skarżąca wręcz nalegała, by nie kłaść nowego tynku zbyt szybko, żeby cegła wystarczająco doschła.

Pan Sylwester Łatka zapytał, czy remont został zakończony zgodnie z umową w listopadzie.

Pani Edyta Sobieraj potwierdziła, że tak było. Pani Sobieraj odnosząc się do roszczeń skarżącej o zwrot kosztów za zużycie energii cieplnej przypomniała, że najemcy rozliczają się za centralne ogrzewanie poprzez zaliczki wpłacane na poczet opłaty za ciepło, nie zaś za jego faktyczne zużycie. Niemożliwym zatem jest, by gmina opłaciła Pani W.* takie zaliczki za okres letni, kiedy ciepło nie jest zużywane, tym bardziej, że wykonawca zgodnie z umową miał dokonać osuszenia ścian innymi metodami, przy wykorzystaniu innych urządzeń. Pani Sobieraj przyznała, że do urzędu wpłynęła korespondencja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, przy czym gmina stała na stanowisku, że zużyte w okresie prac remontowych ciepło, nie było na ich poczet wykorzystywane.

Pan Janusz Poński zapytał, czy remont lokalu został odebrany pod względem technicznym.

Pani Edyta potwierdziła i dodała, że Pani W.* była z niego zadowolona i dotychczas nie składała żadnych zastrzeżeń.

Odnosząc się do zarzutów i roszczeń skarżącej Pan Sylwester Łatka zwrócił uwagę, że energia cieplna jest dostarczana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (dalej: PEC, przedsiębiorstwo) na podstawie odrębnej umowy z najemcą lokalu.

Pan Janusz Poński podkreślił natomiast, że Pani W.* miała za czas realizacji remontu obniżony koszt czynszu najmu.

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu radcę prawnego.

Mec. Kossak zwrócił w pierwszej kolejności uwagę, że zarzuty i roszczenia Pani W.* skierowane są do PEC Sp. z o. o., nie natomiast wobec gminy. Jeżeli zarzuca przedsiębiorstwu bezpodstawne wzbogacenie, a więc powołuje się na instytucję z kodeksu cywilnego, powinna dochodzić tego przed sądem powszechnym. Powinna wykazać, że doszło do przesunięcia majątkowego bez podstawy prawnej i PEC wzbogacił się jej kosztem.

Pan Janusz Poński podkreślił, że gmina nie ma wpływu na PEC.

Mec. Kossak dodał, że jest ono spółką prawa handlowego i tryb dochodzenia roszczeń jest inny aniżeli na podstawie KPA. Co więcej, tryb skargowy (zgodny z KPA) nie ma w tym wypadku zastosowania, a burmistrz może działać tylko w ramach walnego zgromadzenia, nie może wydawać poleceń prezesowi PEC-u – kodeks spółek prawa handlowego wręcz tego zabrania.

Mając na uwadze wszystkie przytoczone powyżej informacje, a zwłaszcza fakt, iż skarga dotyczy spółki prawa handlowego i nie mają w tym wypadku zastosowania przepisy KPA, Przewodnicząca sformułowała wniosek, by skargę Pani W.* pozostawić bez rozpoznania.

Pani Renata Kraska zapytała który z członków Komisji jest podobnego zdania. Głosowanie w sprawie pozostawienia skargi Pani W.* bez rozpoznania:  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Rozpatrzenie pisma - skargi Pana Z.P.* w przedmiocie niewłaściwego zachowania Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz, Pana Piotra Wójtowicza.

Po rozpatrzeniu skargi Pani W.*, Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Edycie Sobieraj za uczestnictwo w posiedzeniu oraz przedstawienie stosownych wyjaśnień.

Pani Kraska przeszła następnie do rozpatrzenia skargi Pana Z.P.*, która dotyczyła zachowania Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji UM Sandomierz, Pana Piotra Wójtowicza. Na wstępie Przewodnicząca odczytała treść pisma skarżącego. Poprosiła o zabranie głosu radcę prawnego i odniesienie się do podniesionych przez skarżącego zarzutów.

Mec. Kossak wskazał, iż pismo to zawiera w sobie dwa elementy. Po pierwsze: wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który winien być rozpatrzony przez pracownika UM odpowiedzialnego merytorycznie za udzielanie takiej informacji. Mec. Kossak wskazał przy tym, że informacja, której udostępnienia żąda Pan P.*, nie jest informacją publiczną. I po drugie, w piśmie tym można wyodrębnić również część skargową, w której skarżący podnosi zarzut niewłaściwego zachowania Pana Wójtowicza. Zdaniem mecenasa, z uwagi na fakt, iż dotyczy to pracownika UM, skarga ta powinna być przekazana wg. właściwości przez Radę Miasta Burmistrzowi Miasta (jako pracodawcy Pana Wójtowicza) celem rozpatrzenia. Nie jest to bowiem zarzut zaniedbania skierowany do burmistrza jako organu władzy publicznej.

Pani Renata Kraska stwierdziła, że jej zdaniem, powołując się na informacje przedstawione przez skarżącego, jedynym zagadnieniem, które może ewentualnie wiązać się z jakimś zaniedbaniem, jest terminowość odpowiedzi na skargę.

Przewodnicząca została jednak poinformowana, że odpowiedź ta została wysłana z zachowaniem terminów przewidzianych przez KPA. Mec. Kossak stwierdził, iż ewentualnie wątpliwą kwestią w tym przypadku może być faktycznie niewłaściwe zachowanie naczelnika.

Pan Janusz Poński wyraził przy tym obawę, że niemożliwym będzie faktyczne stwierdzenie, że doszło pomiędzy skarżącym i naczelnikiem do nieuprzejmej wymiany zdań.

Zdaniem Pani Renaty Kraski Burmistrz powinien jednak, z uwagi na fakt, iż skarżący poczuł się urażony, wezwać naczelnika Wójtowicza, porozmawiać i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Przewodnicząca sformułowała wniosek, by pismo Pana P.* przekazać wg. właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi. Pani Kraska zapytała, który z członków Komisji podziela taką opinię. Głosowanie w przedmiocie przekazania skargi Pana Z. P.* do rozpatrzenia i załatwienia przez Burmistrza Miasta Sandomierza: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy któryś z członków Komisji chciałby zgłosić w tym punkcie obrad jakiś wniosek. Z uwagi na brak jakichkolwiek wniosków Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego punktu obrad.    

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm. i art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.