Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.

Protokół Nr 44/14/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 9 listopada 2021 roku, godz. 13.00- wideokonferencja

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Robert Kurosz, Pan Marek Chruściel, Pani Renata Kraska, Pan Janusz Poński.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI).

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień poinformowała wszystkich członków komisji o dodatkowym punkcie nr 4. w porządku obrad. Ww. projekt uchwały został wysłany drogą elektroniczną na skrzynki mailowe radnych. Na obradach sesji Rady Miasta Sandomierza burmistrz wprowadzi dokument do obrad.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. projektu uchwały.

Radny Tomasz Malinowski poruszył temat zwiększenia planu wydatków w Dz. 600 Rozdz. 60016§6050 o kwotę 105.000,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadań : „Budowa drogi - ul. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu” oraz „Budowa dróg- bocznych Westerplatte”, dopytując o długości poszczególnych ulic.

Z kolei, radny Andrzej Majewski dopytał czy instalacje tzw. mediów nie kolidują z prowadzonymi pracami na tych odcinkach dróg.

Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania wobec braku pytań i uwag.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła o wypowiedź Pana Piotra Wójtowicza w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że ustawa o działalności pożytku publicznego  wskazuje termin do 30.11.2021 r. Zatem zasadnym jest, aby Rada Miasta przyjęła ww. dokument, który jest analogiczny do podjętego
w zeszłym roku. 

Pan Piotr Wójtowicz dodał, że konsultacje społeczne trwały od 23.10 do 4.11.2021 r., a program został umieszczony na stronie internetowej miasta oraz w BIP-ie. Z organizacjami pozarządowymi odbyły się dwa spotkania, podczas których nie było uwag do ww. programu współpracy.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Obrady komisji opuścił radny Sylwester Łatka.

Radna Mariola Stępień poinformowała członków Komisji Budżetu i Finansów o piśmie znak: Cr-KR-076/17/21 z dnia 27.10.2021 r. (data wpływu do urzędu 29.10.2021r.) od Pana insp. Ryszarda Komańskiego- Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu, skierowanym do wiadomości komisji w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania w wysokości 10.000 zł funkcjonariuszy Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia KWP w Kielcach.

Skarbnik Sandomierza wspólnie z przewodniczącą komisji, jak i za zgodą członków komisji uznali, że być może  w trakcie roku 2022 będzie można wprowadzić zmiany do budżetu i powyższą kwotę cyklicznie przekazać.

Pani Barbara Grębowiec zaznaczyła, że budżet gminy jest w złej kondycji finansowej.

Pan Piotr Wójtowicz poruszył temat przebudowy placu targowego na ul. Przemysłowej oraz kosztów sięgających ok. 30.000.000 zł. Dodał, że  Burmistrz Sandomierza planuje udać się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego prośbą pomocy i wyrażenia zgody na zrealizowanie w okrojonym zakresie inwestycji.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu