Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr  261/2021/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 10 listopada 2021 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
w związku art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi ds. informatyki.


§ 3


Pracowników Urzędu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu oraz załącznikami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 261/2021/OR
z dnia 10 listopada 2021 r.


R E G U L A M I N
Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

§ 1


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” w otoczeniu budynków, znajdujących się w zasobach Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
2. Monitoring stanowi własność Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

§ 2


Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jednostki jest:
1.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz petentów urzędu,
2.Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku urzędu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
3.Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),
4.Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

§ 3


1.System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer
 i rejestratorów (rejestrator). Miejscem, w którym znajduje się stanowisko jest określone
 w Załączniku nr 1 do regulaminu.
2.Urząd Miasta posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu) oraz zewnętrzny (w miejscach newralgicznych, obejmujących obszar wokół budynku Urzędu Miasta).
3.Monitoring podlega nadzorowi przez Burmistrza Miasta Sandomierza
4.Obsługę informatyczną systemu sprawuje inspektor ds. informatyki, który, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza, ma dostęp do:
a. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
b. urządzenia rejestrującego;
c. zapisów z kamer.
5.Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Urzędu oraz rozmieszczonego w miejscowości upoważnieni są:
a. Burmistrz Miasta Sandomierza, a w wypadku, określonym w § 5 ust. 2 również osoby(organy) tam wymienione;
b. Informatycy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
c. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
d. Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Sandomierza

§ 4

1.Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy Urzędu dostęp do podglądu na żywo z kamer rozmieszczonych na terenie budynku mają informatycy.
2.Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego.
3.Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Miasta Sandomierza.
4.Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
 i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
5.Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.
6.Rejestracji kamer nie podlegają obszary, w których nie jest wykonywana praca tj. pomieszczenia socjalne, toalety.
7.Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 30 dni, a następnie są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie.
8.Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9.Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe
 w obecności Burmistrza, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 5

1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. Policji, sądom i prokuratorom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej,
a pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego
w udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Sandomierza  lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Miasta Sandomierza.
3. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku jest przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych w budynku Urzędu, szczególnie przy wejściu do budynku.
4. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
6. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie Burmistrzowi Miasta Sandomierza lub jednej z osób wymienionych w § 3 ust. 4 i 5,
a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
7. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Urzędy Miasta Sandomierza”, prowadzonym przez osobę wskazaną
 w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

W miarę potrzeb, a także możliwości elementy systemu monitoringu będą udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu  wizyjnego na terenie

Urzędu Miasta Sandomierza

 

 

Wykaz miejsc gdzie znajdują się kamery monitoringu:

 1. Budynek pl. Poniatowskiego 3 – parking za budynkiem
 2. Budynek pl. Poniatowskiego 3 – korytarz na parterze
 3. Budynek pl. Poniatowskiego 1 – korytarz na parterze
 4. Budynek pl. Poniatowskiego 1 – parking za budynkiem
 5. Budynek pl. Poniatowskiego 1 – parking obok budynku
 6. Budynek ul. Rynek 1 (Ratusz) – korytarz na 1 piętrze (przy wejściu do USC)
 7. Budynek ul. Opatowska 1 – korytarz
 8. Budynek ul. Opatowska 15a (Straż Miejska) – na zewnątrz budynku ( ul. Żydowska)
 9. Budynek ul. Opatowska 15a (Straż Miejska) - korytarz

 

Wykaz miejsc przechowywania danych:

 1. Pl. Poniatowskiego 3 – serwerownia – rejestrator monitoringu
 2. Ul. Opatowska – Straż Miejska – rejestrator monitoringu

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Miasta Sandomierza

 

Wniosek

o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego w zasobach

Urzędu Miasta Sandomierza

 

   Miejscowość, dnia ….............................

 

….................................................

wnioskodawca

 

….................................................

Siedziba  podmiot występującego

 

….................................................

Seria i nr dokumentu tożsamości

 

….................................................

Telefon kontaktowy

 

        

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

Zakres czasowy:

...................................................................................................................................................

 

Opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:

…...........................................................................................….........................................................................................................................................................................….......................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................

 

 …………………………………………………………….                                                

   Podpis i pieczęć wnioskodawcy

 

 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu  wizyjnego na terenie

Urzędu Miasta Sandomierza

 

 

Oświadczenie

 

         Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że celem zabezpieczenia wskazanych danych przez Urząd Miasta Sandomierza, z monitoringu wizyjnego  jest dochodzenie przysługujących mi praw w związku z zaistnieniem wskazanych wyżej zdarzeń.

 

Oświadczam, również że zapoznałem/am się z przepisami:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki „RODO”;

2)    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

w tym o grożącej stosownie do przepisów odpowiedzialności karnej

 

 

_____________________                                                                  _________________
               Data                                                                                              Podpis

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec        

 

PDFZARZĄDZENIE monitoring-2.pdf (170,58KB)