Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 t.j z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439 t.j. z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Z dniem 28.02.2021 r. traci moc Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. 2020.3648).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1.03.2021roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.pdf (420,14KB)

DOCXUzasadnienie .docx (6,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 .docx (19,67KB)