Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6350 o kwotę 376 600,00 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 57 750,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 840 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę 200 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1 993 850,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4190 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł
RAZEM: 3 113 850,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 50 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł
Dz. 754 Rozdz. 75404 § 2300 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6230 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 35 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł
RAZEM : 295 000,00 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:

§ 931 2 500 000,00 zł

 

 

 

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.003.621,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.000.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.149,01 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.000,00 zł ”;
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 11 503 621,01 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;
8. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.000 000,00 ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegow 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (1,39MB)

DOCXUzasadnienie XLII/407/2021.docx (14,74KB)

PDFZalacznik1 XLII/407/2021.pdf (267,63KB)

PDFZalacznik2 XLII/407/2021.pdf (182,44KB)

PDFZalacznik3 XLII/407/2021.pdf (111,32KB)

PDFZalacznik4 XLII/407/2021.pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 XLII/407/2021.pdf (205,26KB)

PDFXLII-407-2021 - Głosowanie.pdf (928,65KB)