Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2021r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, pkt 1art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po zaopiniowaniu przez organ zarządzający drogami i ruchem na drogach ustala się Strefy Płatnego Parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych.
1) Strefa Płatnego Parkowania Starego Miasta obejmuje ulice: Mickiewicza (rejon Bramy Opatowskiej), Sokolnickiego (do wysokości ul. Fortecznej), Podwale Górne, Podwale Dolne (rejon parkingu), Żydowska (od ul. Bartolona), Mariacka (od Dzwonnicy do Pałacu Biskupiego), Bulińskiego, Katedralna. 2) Strefa Płatnego Parkowania ul. Kościuszki . 3) Strefa Płatnego Parkowania ul. Słowackiego na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Koseły do wysokości budynku mieszkalnego położonego przy ul. T. Króla 1. 4) Strefa Płatnego Parkowania ul. Przemysłowej obejmuje odcinek drogi przy targowisku.
§ 2. Strefy Płatnego Parkowania wymienione w §1 zostały oznaczone na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania wymienionych w §1 została określona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania na terenie Sandomierza oraz sposób pobierania opłat za parkowanie określa Regulamin Stref Płatnego Parkowania w Sandomierzu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza oraz uchwała Nr XXVI/302/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dniem 01 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.pdf (1,47MB)

DOCXUzasadnienie XLII/410/2021.docx (6,33KB)

PDFZalacznik1 XLII/410/2021.pdf (733,75KB)

PDFZalacznik2 XLII/410/2021.pdf (211,70KB)

PDFZalacznik3 XLII/410/2021.pdf (242,10KB)

PDFXLII-410-2021 - Głosowanie.pdf (924,41KB)