Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miasta Sandomierza, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. Z 2011r., Nr 249, poz. 2875) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XXV/273/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1224);
2) Uchwałą Nr XXI/207/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 569);
3) Uchwałą Nr XXII/228/2016 z dnia 2 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 981);
4) Uchwałą Nr XXXI/351/2016 z dnia 28 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r. poz. 2951);
5) Uchwałą Nr XXXVII/447/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 501);
6) Uchwałą Nr XLVII/623/2017 z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Św. 2017r. poz. 3018);
7) Uchwałą Nr LI/698/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r. poz. 622);
8) Uchwałą Nr LXIV/847/2018 z dnia 19 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r. poz. 3403);
9) Uchwałą Nr LXVI/855/2018 z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r. poz. 3718);
10) Uchwałą Nr VIII/115/2019 z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019r. poz. 2429).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza.pdf (1,63MB)

DOCXUzasadnienie XLII/414/2021.docx (5,36KB)

PDFZalacznik1 XLII/414/2021.pdf (1,39MB)

PDFXLII-414-2021 - Głosowanie.pdf (927,51KB)