Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 237/2021/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)  

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 540,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 1 708,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 4500 o kwotę 540,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4190 o kwotę 1 708,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.:

- w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60004 (Publiczny transport zbiorowy) poprzez przesunięcie środków finansowych z paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) – kwota 540,00 zł do paragrafu: 4500 (Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) - kwota 540,00 zł, celem zapłaty przez Gminę podatku od zakupionych autobusów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) poprzez przesunięcie środków finansowych z paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) – kwota 1.708,00 zł
do paragrafu: 4190 (Nagrody konkursowe) - kwota 1.708,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Sandomierza im. A. Patkowskiego w dwóch kategoriach, zgodnie z regulaminem konkursu.

PDFZarządzenie Nr 237 2021 SK.pdf (257,34KB)