Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 31/7/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 24 września 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Majewski.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecna:

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad zachowując zasadę ochrony danych osobowych.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

4.Zapoznanie z pisemną informacją Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w sprawie stanu zadłużenia oraz wysokością wyegzekwowanego długu z tyt. opłaty czynszowej od 01.01.2021- 31.08.2021 r.

5.Rozmowa nt. bieżących prac związanych z budową budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej.

6.Opiniowanie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

7.Opiniowanie wniosku Pani H.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

8.Opiniowanie wniosku Pani A.B.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

9.Opiniowanie wniosku Pana R.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

10.Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

11.Opiniowanie wniosku Pani Z.P.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

12.Opiniowanie wniosku Pana M.Z.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

13.Opiniowanie wniosku Pana M.G.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

14.Opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu przy ul. (…)*).

15.Opiniowanie  wniosku Pani I.R.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu na lokal mieszkalny przy ul. Katedralnej (…)*).

16.Opiniowanie  wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu na lokal mieszkalny przy ul. T. Króla (…)*).

17.Opiniowanie wniosku Pana A.W.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego na ul. (..)*) na mieszkanie socjalne w innej dzielnicy miasta.

18.Opiniowanie wniosku Pani H.K.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

19.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana M.L.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

20.Sprawy różne. Wnioski komisji.

21.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Edytę Sobieraj w celu omówienia przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Pracownica Wydziału GN przedstawiła uzasadnienie ww. dokumentu.

Mieszkanka Sandomierza zapytała o sposób sprawdzania uiszczania opłat za czynsz najemców, którzy zawarli umowy przed 2019 rokiem.

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że osoby, które zawarły umowy przed 2019 r. nie będą mieć weryfikowanych dochodów co 2,5 roku, jak wynika z zapisów ustawy. Jednak może zostać im podniesiona ew. stawka czynszu najmu lokalu i zastosowana ew. obniżka opłaty, jeśli będą spełniali określone kryteria dochodowe. 

Pani Z.W.*) poruszyła również temat przyznanych mieszkań komunalnych, które są wynajmowane zamożnym mieszkańcom, dobrze usytuowanym w mieście.

Wobec braku uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Zapoznanie z pisemną informacją Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w sprawie stanu zadłużenia oraz wysokością wyegzekwowanego długu z tyt. opłaty czynszowej od 01.01.2021 - 31.08.2021 r.

Przewodnicząca komisji przedstawiła pismo z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego dot. stanu zadłużenia od 31.12.2020 r. – 31.08.2021 r. z tytułu czynszu za lokale komunalne, socjalne, użytkowe, a także wysokości wyegzekwowanych przez komorników sądowych długów z tyt. czynszu najmu w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Pani Z.W.*) zapytała o formę prowadzenia procesu windykacji.

Przewodnicząca komisji zakończyła dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad i przystąpiła do kolejnego.

Ad.5. Rozmowa nt. bieżących prac związanych z budową budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej.

         Radna Ewa Gracz poprosiła o wypowiedź Panią Adriannę Wójcik w celu przybliżenia prac związanych z budową budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej. Przedstawicielka Wydziału RPI oznajmiła, że umowa została podpisana w sierpniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Z kolei, Pani Sylwia Żołyniak dodała, że pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie dokumentacji i ogłoszeniu przetargu. Złożone oferty przetargowe nadal są weryfikowane przez Wydział Zamówień Publicznych. Prawdopodobnie po wyłonieniu wykonawcy zostanie w październiku podpisana  z nim umowa. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 października 2022 rok.

Przewodnicząca komisji podziękowała za przedstawione informacje i przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad prosząc o opuszczenie sali obrad wszystkich osób spoza Komisji Polityki Mieszkaniowej ze względu na rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców.

Ad.6. Opiniowanie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkanki. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się na przydział lokalu socjalnego.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.7. Opiniowanie wniosku Pani H.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Po szczegółowym zapoznaniu się z kompletem dokumentów komisja uznała, że wnioskodawczyni spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 roku. W związku z powyższym, radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie ww. dokument.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8. Opiniowanie wniosku Pani A.B.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani A.B.*). Dochody na 1 członka gospodarstwa domowego rodziny Mieszkanki spełniają kryterium na lokal socjalny. Radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9. Opiniowanie wniosku Pana R.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkańca. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się na przydział lokalu komunalnego.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10. Opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani A.W.*). Dochody na 1 członka gospodarstwa domowego rodziny Mieszkanki spełniają kryterium na lokal socjalny. Radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.11. Opiniowanie wniosku Pani Z.P.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani Z.P.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.12. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji zapoznała obecnych ze złożonym wnioskiem Mieszkańca i poddała pod głosowanie.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.13. Opiniowanie wniosku Pana M.G.*) w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Pracownice Wydziału GN oznajmiły, że Mieszkaniec spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 roku. W związku z powyższym, radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie ww. dokument.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.14. Opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu przy ul. (…)*).

Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkanki. Komisja stwierdziła, że osiągnięty dochód spełnia kryterium pozwalające ubiegać się na przydział lokalu socjalnego.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.15. Opiniowanie  wniosku Pani I.R.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu na lokal mieszkalny przy ul. Katedralnej(…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani I.R.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.16. Opiniowanie  wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu na lokal mieszkalny przy ul. T. Króla(…)*).

Po przeanalizowaniu wniosku komisja uznała, iż Mieszkanka spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Głosowano - 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.17. Opiniowanie wniosku Pana A.W.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego na ul. (…)*) na mieszkanie socjalne w innej dzielnicy miasta.

Radna Ewa Gracz przedstawiła wniosek Pana A.W.*). Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.18. Opiniowanie wniosku Pani H.K.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji zapoznała obecnych ze złożonym wnioskiem Mieszkanki i poddała pod głosowanie.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.19. Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana M.L.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Członkowie komisji wspólnie sformułowali wniosek, aby Burmistrz wystąpił z prośbą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie możliwości skierowania Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej.

Ad.20. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Ewa Gracz poddała pod głosowanie następujący wniosek:

Wniosek o wystąpienie Burmistrza Miasta z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  w sprawie możliwości skierowania Pana M. L.*) do Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w związku z jego trudną sytuacją życiową.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Przewodnicząca komisji odczytała odpowiedzi na wnioski z Komisji Polityki Mieszkaniowej z dnia 14 czerwca br. otrzymane od Pana Piotra Kossaka - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 21. Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz
 

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.