Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.

PROTOKÓŁ 19/7/2021

KOMISJA REWIZYJNA

posiedzenie w dniu 27 września 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny Marcin Świerkula wziął udział w obradach w trybie zdalnym.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida.

Zaproszeni:

Pan Piotr Kossak - Radca Prawny Urzędu Miejskiego,

Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecni Mieszkańcy Sandomierza:

Pani Z.W., Pan Z.P.*).

Ad.1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie pisma skierowanego do komisji.

4.Sprawy różne. Wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma skierowanego do komisji.

Radny Sylwester Łatka odczytał treść pisma z dnia 13.09.2021 r., które zgodnie z dekretacją Pana Wojciecha Czerwca - Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza zostało skierowane do komisji oraz opinię prawną radcy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Pan Piotr Kossak obecny na obradach komisji podtrzymał swoje stanowisko jakie przedstawił w piśmie, iż anonimom mimo nadania formalnych cech

(adres i podpis „mieszkańca”) nie nadaje się biegu. Powyższe pismo zawiera nieprawdziwą treść. Wskazany adres jest siedzibą PZU w Sandomierzu, a nie adresata. Komisja Rewizyjna nie powinna zajmować się przedmiotowym
wnioskiem.

Radna Renata Kraska będąca Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dodała, że zapis ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, aby anonimów nie rozpatrywać.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską w celu ustosunkowania się do  pisma o „zaniechaniu ustalenia opłaty adiacenckiej” przez burmistrza związanej ze wzrostem wartości nieruchomości poprzez jej podział na kilka innych działek.

Naczelnik Wydziału GN oznajmiła, że burmistrz w ciągu trzech lat od daty uprawomocnienia decyzji o podziale działki musi wszcząć postępowanie, które zostało poczynione w terminie przewidzianym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.98a). Pani Barbara Rajkowska dodała, że nie widzi żadnej podstawy stwierdzającej „zaniechanie” przez włodarza miasta.

Radny Marcin Świerkula zapytał o wysokość stawki ww. opłaty?

Pani Barbara Rajkowska odpowiedziała, że na podstawie uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości została ustalona stawka 25% wzrostu wartości nieruchomości.

Radny Janusz Poński zapytał co reguluje wysokość powyższej opłaty adiacenckiej?

Naczelnik Wydziału GN odparła, że rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości przed podziałem, jak i wartość działek po podziale.

Radny Marek Strugała zaapelował, aby nie propagować zajmowania się pismami - anonimami.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.