Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 229/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 2 178,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4220 o kwotę 900,00 zł                                                                                                                    RAZEM: 4 578,00 zł                                                                                                               

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 4500 o kwotę 2 178,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 3040 o kwotę 500,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4190 o kwotę 1 900,00 zł                                                                                                                 RAZEM: 4 578,00 zł                                                                                                              

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec
 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.:

  1. w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60004 (Publiczny transport zbiorowy) poprzez przesunięcie środków finansowych
    z paragrafu: 4300 (Zakup usług pozostałych) – kwota 2.178,00 zł
    do paragrafu: 4500 (Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) - kwota 2.178,00 zł,

celem zapłaty przez Gminę podatku od zakupionych sześciu fabrycznie nowych autobusów marki SOLARIS, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

  1. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) poprzez przesunięcie środków finansowych
  2. z paragrafu:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – kwota 1.500,00 zł

4220 (Zakup środków żywności) – kwota 900,00 zł

  • (Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń) - kwota 500,00 zł,

4190 (Nagrody konkursowe) – kwota 1.900,00 zł

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Bonum Publicum” Nagroda Burmistrza Sandomierza im. A. Patkowskiego, w dwóch kategoriach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz nagród dla laureatów widowiska historycznego – turniej Historycznej Gry Bitewnej „Wrzesień 1939”.

PDFZarządzenie 232 2021 SK.pdf (328,74KB)