Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 224/2021/SK

B U R M I S T R Z A  M I A S T A   S A N D O M I E R Z A

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza, co następuje :

§ 1. Zwiększa  się dochody w budżecie miasta (zadania zlecone):

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 2010 o  kwotę 200,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie miasta (zadania zlecone):

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4110 o kwotę 28,73 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4120 o kwotę 4,10 zł

Dz. 855 Rozdz. 85503 § 4170 o kwotę 167,17 zł

RAZEM: 200,00 zł

§ 3. Załącznik nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) poprzez:

-  zwiększenie dochodów w paragrafie 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)
o kwotę 200,00 zł,

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 28,73 zł

 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 4,10 zł,

 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe)  o kwotę 167,17 zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego  - znak: FN.I.3111.643.2021 z dnia 11 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

PDFZarządzenie nr 224 2021 SK.pdf (504,23KB)
XLSZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 224-2021-SK.xls (138,50KB)