Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.

Zarządzenie Nr  235/2021/PŚZ

Burmistrza Sandomierza

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z dnia 2021.07.27 z późn.zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.  z dnia 2020.06.18 z późn.zm.), w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.  z dnia 2020.06.18 z późn.zm.) działających na terenie Gminy Sandomierz, zarządzam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (zwanej dalej Uchwałą).

§ 2

 1. Informacja o podjętych konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (zwanego dalej BIP) dnia 20.10.2021r. oraz przesłana za pomocą poczty elektronicznej do siedziby podmiotów, o których mowa w § 1.
 2. Termin do przedstawienia uwag i opinii co do projektu Uchwały wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia w BIP-ie lub przesłania projektu do siedziby podmiotów, o których mowa w § 1, tj. do dnia 03.11.2021r.
 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały odpowiedzialny jest Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 4. Uwagi i opinie co do projektu Uchwały można przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz lub złożyć na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3) albo przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres         e-mail:
 5. Brak uwag lub opinii w przedmiocie projektu Uchwały oznacza jego akceptację.

§3

 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, które wraz ze zgłoszonymi opiniami i uwagami przedstawione będzie Burmistrzowi Sandomierza.
 2. Wyniki konsultacji Burmistrz Sandomierza przedstawi Radzie Miasta Sandomierza w uzasadnieniu do projektu Uchwały.
 3. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w BIP-ie.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

PROJEKT

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……

Rady Miasta Sandomierza

Z dnia…..

Roczny program współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Program określa:

 1. Cel główny i cele szczegółowe programu,
 2. Zasady współpracy,
 3. Przedmiot i formy współpracy,
 4. Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na realizację Rocznego Programu,
 5. Okres obowiązywania Programu
 6. Sposób realizacji oraz oceny realizacji Rocznego Programu
 7. Sposób tworzenia Rocznego Programu oraz przebiegu konsultacji,
 8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
  w otwartych konkursach ofert.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn.zm.);
 2. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy, czyli społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacja pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
 3. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy;
 4. innym podmiocie prowadzącym działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 5. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w art. 13 ustawy, w nawiązaniu do art. 11 ust. 2 ustawy;
 6. trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych poza konkursem ofert, określony w art. 19a ww. ustawy;
 7. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Sandomierza;
 8. Mieście – należy przez to rozumieć miasto Sandomierz;
 9. Sandomierskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – należy przez to rozumieć organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie zagadnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołany na podstawie Uchwały nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z 27.04.2017 roku w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 10. ustawie finansowej – należy przez to rozumieć ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18 z późn. zm.)

Rozdział 2

Cele programu i zasady współpracy

§ 2. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez rozwijanie wzajemnej współpracy i wspieranie tych podmiotów w realizacji ważnych celów społecznych z uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027, przyjętej Uchwałą nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021r.

§ 3. Wzajemna współpraca i kształtowanie równościowego ładu społecznego w środowisku lokalnym odbywa się z uwzględnieniem celów szczegółowych:

 1. zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki społecznej;
 2. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;
 3. podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i zwiększanie aktywności mieszkańców miasta Sandomierza;
 4. prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców;
 5. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
 6. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Miasta Sandomierza;
 7. poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 3

Zasady współpracy

§ 4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – wspierania, pomocy organizacjom lokalnym przez władze samorządowe w realizacji zadań publicznych, ale tylko w zakresie niezbędnym, wycofując się z realizacji tych zadań, jeżeli podmioty lokalne są na to gotowe. Wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
 2. suwerenności stron – zagwarantowania niezależności oraz autonomii podmiotów realizujących zadania publiczne, w granicach przyznanych przez prawo z zachowaniem wzajemnego szacunku;
 3. partnerstwa – wspólnego uczestnictwa w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania i wykonywaniu zadań publicznych, a także wspólne ponoszenie odpowiedzialności za ich realizację;
 4. efektywności – zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych poprzez wybór najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i wymogów ustawy o finansach publicznych. Poza tym obie strony dbają by poniesione nakłady przynosiły jak najlepsze rezultaty;
 5. uczciwej konkurencji – ustalaniu jednakowych i transparentnych zasad oceny podmiotów prowadzących zadania społeczne i mogących wykorzystać przy ich realizacji środki publiczne;
 6. jawności – zachowania działań oraz udostępnienia informacji o zamiarach, celach, kosztach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zarówno tych, w których możliwa jest współpraca podmiotów zewnętrznych jak realizowanych przez jednostki podległe samorządowi celem uwzględnienia zasady efektywności dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;
 7. równości szans – dbałości przez obie strony o włączanie na równych prawach grup mniejszościowych i dyskryminowanych w realizację zadań publicznych.

§ 5. Podmiotami realizującymi współpracę są:

 1. Rada Miasta Sandomierza i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. Burmistrz Sandomierza – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta;
 3. Organizacje pozarządowe – realizujące zadania publiczne na terenie Sandomierza lub dla jego mieszkańców – bez względu na siedzibę organizacji;
 4. Inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy;
 5. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego – jako organ opiniodawczy i konsultacyjny dla Burmistrza Sandomierza.

Rozdział 4

Przedmiot i formy współpracy

§ 6. Przedmiotem współpracy Miasta i organizacji pozarządowych jest wspólne określenie potrzeb społecznych mieszkańców Sandomierza i sposobów ich zaspakajania oraz realizacja przez miasto Sandomierz zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 7

 1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy:
 1. finansowe,
 2. pozafinansowe.
 1. Finansowe formy współpracy polegają na:
 1. powierzaniu realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na jego sfinansowanie,
 2. wspieraniu realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
 3. oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do miasta lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
 4. dzierżawy na preferencyjnych warunkach należących do miasta nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców Sandomierza,
 5. udzielania poręczeń organizacjom starającym się o przyznanie kredytu lub pożyczki na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców,
 6. dofinansowaniu wkładu własnego organizacjom realizującym zadania publiczne na rzecz mieszkańców Sandomierza z wykorzystaniem środków unijnych lub programów pomocowych.
 1. Pozafinansowe formy współpracy polegają na:
 1. zwiększaniu różnorodności form komunikacji i konsultacji;
 2. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań;
 3. prowadzeniu i aktualizacji serwisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta;
 4. prowadzeniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych na stronie internetowej Miasta;
 5. konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
 6. promowaniu działalności organizacji pozarządowych;
 7. wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Miastem;
 8. opiniowaniu działalności organizacji pozarządowych oraz udzielaniu rekomendacji;
 9. informowaniu na stronach internetowych Miasta o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach;
 10. inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w różnych sferach działalności,
 11. wspieranie działań Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość planowanych środków na realizację Rocznego Programu

§ 8

 1. Zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Pomoc społeczna” to:
 1. zwiększenie liczby miejsc dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku;
 2. pomoc mieszkańcom Sandomierza znajdującym się w trudnej sytuacji;
 3. podejmowanie działań prowadzących do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania ich szans – w szczególności w zakresie samodzielnego i aktywnego życia, edukacji i zatrudnienia;
 4. usprawnienie systemu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
 5. wspomaganie wolontariatu;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób;
 7. organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomności, angażowanie osób wykluczonych społecznie do poprawy swojej sytuacji, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 8. wszechstronne wspomaganie rodzin.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Kultura i dziedzictwo narodowe”:
 1. zwiększenie dostępu mieszkańców do dóbr kultury na terenie Sandomierza;
 2. upowszechnianie kultury;
 3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
 4. działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony obiektów zabytkowych;
 5. wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę miasta;
 6. wspieranie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w dostępie do obiektów muzealnych, wystawowych, bibliotek, instytucji prowadzących działalność kulturalną itp.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”:
 1. popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu, narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia;
 2. działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę pierwotną schorzeń, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, choroby i zaburzenia psychiczne;
 3. zapewnienie opieki domowej osobom starszym, nieuleczalnie chorym
  i niepełnosprawnym oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych;
 4. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań mających na celu rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji”:
 1. wspieranie działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców Miasta, w tym osób niepełnosprawnych:
 2. tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży;
 3. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych;
 4. organizowanie obozów szkoleniowo – sportowych;
 5. wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych;
 6. wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Wisły;
 7. wspieranie imprez krajoznawczych na terenie Miasta.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży”:
 1. prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 2. podnoszenie  poziomu   wiedzy   i   umiejętności   mieszkańców   Miasta, w szczególności dzieci i młodzieży;
 3. popularyzacja tradycji narodowych i patriotyzmu;
 4. wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej;
 5. rozwój demokracji, propagowanie wolności i praw człowieka;
 6. wspomaganie działań popularyzacyjnych szczególnie osiągnięcia sandomierzan w różnych dziedzinach;
 7. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”:
 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą w rodzinie;
 4. prowadzenie  profilaktycznej   działalności   informacyjnej   i   edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”:
 1. realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę zwierząt, szczególnie bezdomnych,
 2. edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”:
 1. rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok;
 2. prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem;
 3. prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 9

 1. Określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Rocznego Programu w kwocie 1.329.000,00 zł.
 2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok.
 3. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz pozostałym podmiotom wymienionym       w art.3 ust.3 ustawy realizacji zadań publicznych może nastąpić na podstawie projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, przekazanego Radzie Miasta Sandomierza na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Okres obowiązywania Rocznego Programu

§ 10. Roczny Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział 7

Sposób realizacji oraz oceny realizacji Rocznego Programu

§ 11. Realizacja Rocznego Programu odbywa się poprzez:

 1. Wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych oraz samorządu miasta Sandomierza o kierunkach działań w celu ich zharmonizowania;
 2. Zbieranie wniosków do budżetu dotyczących potrzeb mieszkańców w sferze zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podejmowanie działań zmierzających do ujęcia ich w uchwale budżetowej;
 3. Umieszczania na stronie internetowej miasta Sandomierza oraz BIP-ie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozstrzygnięć;
 4. Zlecanie przez miasto organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wskazanym
  w ustawie realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie wykonywania tych zadań;
 5. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 6. Umożliwienie organizacjom pozarządowym dostępu do miejskich lokali oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań organizacyjnych;
 7. Promowanie działalności organizacji pozarządowych w mediach poprzez przekazywanie informacji o działalności organizacji pozarządowych;
 8. Wspomaganie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych dofinansowywanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych;
 9. Tworzenie lub współtworzenie i aktywny udział w pracach wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym;
 10. Współorganizowanie konferencji oraz paneli tematycznych dotyczących organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych;
 11. Przygotowywanie  i  monitorowanie  porozumień  zawartych  przez  Miasto
  z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
 12. Umieszczanie na stronach internetowych Stowarzyszeń informacji, że ich działalność jest  finansowana z budżetu Miasta Sandomierza.

§ 12

 1. Realizatorem programu jest Burmistrz, zlecający organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy zadania publiczne. Odpowiedzialnym  za    koordynowanie działań    Miasta  Sandomierza z organizacjami realizującymi zadania publiczne jest Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 13. Ocena realizacji programu:

 1. Wnioski, propozycje i uwagi dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta lub Sandomierskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
 2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawniania współpracy.
 3. Miernikami efektywności programu w 2022 roku będą:
 1. liczba organizacji pozarządowych podejmujących się realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;
 2. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Sandomierza na realizację tych zadań;
 3. wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych;
 4. ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych,
 5. liczba ofert złożonych w poszczególnych konkursach, rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie spływających na poszczególne konkursy.
 1. Burmistrz Sandomierza przedkłada do 31 maja 2023 roku Radzie Miasta Sandomierza sprawozdanie z realizacji Programu wraz z opinią Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rozdział 8

Sposób tworzenia Rocznego Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14

 1. Roczny Program jest tworzony na bazie projektu Rocznego Programu, który jest konsultowany z Sandomierską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie z zapisami uchwały nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku
  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. Projekt Rocznego Programu zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz przesyłany pocztą elektroniczną do siedzib organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Sandomierza.
 3. Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu przesyłać można za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą pocztową lub złożyć na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w terminie 14 dni, licząc od daty zamieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 4. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone jest sprawozdanie. Wyniki konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Rozdział 9

Tryb powoływania I zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 15

 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3, ust 3 ustawy w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.
 2. Komisję konkursową powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Sandomierza.

§ 16

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby jako przedstawiciele Burmistrza, 1 osoba jako przedstawiciel Rady Miasta, 1 osoba jako przedstawiciel Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy.
 2. Członków komisji konkursowej będących przedstawicielami Burmistrza wyznacza Burmistrz Sandomierza.
 3. Członka komisji konkursowej będącego przedstawicielem Rady Miasta wyznacza Rada Miasta Sandomierza.
 4. Członka komisji konkursowej będącego przedstawicielem Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyznacza Rada.
 5. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy.

§ 17

 1. Ogłoszenie o przyjmowaniu kandydatur na członka komisji konkursowej, będących przedstawicielami  organizacji  i  innych  podmiotów wymienionych w art. 3, ust 3 ustawy, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 2. Ogłoszenie zamieszczane jest na stronie internetowej Miasta Sandomierza i BIP-u na okres nie krótszy niż 7 dni.
 3. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brała udziału w konkursie.
 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza Burmistrz, bądź komisja konkursowa.
 5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje  pozarządowe   lub   podmioty   wymienione   w   art.   3,   ust.   3 w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2da ustawy.
 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

§ 18

 1. Szczegółowy zakres prac i działań komisji konkursowej zostanie określony w Regulaminie Komisji, wprowadzonym przez Burmistrza.
 2. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, którym jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami kieruje Zastępca Przewodniczącego lub inny przedstawiciel Burmistrza.
 3. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez komisję. Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji konkursowych sporządzane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 4. W przypadku komisji konkursowej składającej się z parzystej liczby członków kworum stanowi połowa składu komisji plus jedna osoba. W przypadku nieparzystej liczby członków kworum stanowi połowa składu komisji, po zaokrągleniu liczby osób w górę.
 5. Protokoły posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstające w czasie prac komisji konkursowej przechowywane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§19

 1. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do opiniowania ofert, w tym określenia proponowanej wysokości dotacji z uwzględnieniem środków przeznaczonych w budżecie.
 2. Na podstawie opinii członków komisji sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej, które Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawia Burmistrzowi.
 3. Każdy członek komisji konkursowej przed zapoznaniem się z ofertami zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku przesłanek wyłączenia członka Komisji Konkursowej.
 4. Niezłożenie oświadczenia oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego istnienie wymienionych w nim przesłanek skutkuje wyłączeniem członka z prac Komisji Konkursowej.
 5. Wszyscy  członkowie   Komisji   Konkursowej   mają   prawo   do   wglądu w dokumentację stanowiącą podstawę pracy Komisji - zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie między posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej.
 6. Komisja Konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.

§ 20

 1. Przewodniczący komisji konkursowej, działając w ramach określonego katalogu zadań publicznych, zobowiązany jest do przedstawienia Burmistrzowi stanowiska komisji konkursowej wobec wszystkich ofert w terminie umożliwiającym realizację zadań.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz.

PDFZarządzenie Nr 235 2021 PSZ.pdf (4,67MB)