Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372. z dnia 2121.07.27 oraz art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2021.1057 z dnia 2021.06.14) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Strategii Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 za lata 2019-2020 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,32KB)

PDFZalacznik1.pdf (1,29MB)