Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 26/7/2021

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 20 września 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Krzysztof Szatan. 

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego (czyt.: NK).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie miasta Sandomierza.

4.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2021 rok pt. „Informacja o prowadzonych w Sandomierzu kampaniach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska”.

5.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie miasta Sandomierza.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Panią Angelikę Kędzierską, która przygotowała powyższy dokument na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Naczelnik Wydziału NK rzetelnie omówiła uzasadnienie do uchwały.

Radny Tomasz Malinowski zapytał, kto był wnioskodawcą wpisu do rejestru zabytków dęby szypułkowego znajdującego się na działce o nr ewid. 1150/2 stanowiącej własność Caritas Diecezji Sandomierskiej przy ul. Opatowskiej 10 w Sandomierzu?

Naczelnik Wydziału NK odparła, że wnioskodawcą jest Burmistrz Sandomierza, który sprawuje również nadzór nad pomnikiem i ponosi koszty utrzymania, monitorowania stanu drzewa.

Radny Jacek Dybus zapytał, dlaczego gmina nie wystąpiła o ustanowienie pomnika przyrody dla więcej drzew, np. lipy koło figurki św. Tekli albo kilku lip przy cmentarzu Kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu?  

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że każdy radny/komisja może być wnioskodawcą nawet jeśli drzewo nie rośnie na jego nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że właściciel danej działki musi wyrazić zgodę i wolę. 

Członkowie komisji zasugerowali, aby zweryfikować przez pracownika Urzędu Miejskiego wszystkie drzewa na terenie miasta Sandomierza, które wpisałyby się do rejestru zabytków.

Radni wrócili do tematu wyciętej lipy na ul. Kwiatkowskiego.

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania powyższego projektu uchwały.  

Głosowano-  7 „za” – jednogłośnie.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2021 rok pt. „Informacja o prowadzonych w Sandomierzu kampaniach z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska”.

Pani Angelika Kędzierska na wstępie swej wypowiedzi oznajmiła, że pandemia koronawirusa uniemożliwiła przeprowadzenia edukacji wśród dzieci/uczniów w 2021 roku. Wymieniła akcje, które udało się zrealizować
w bieżącym roku, m.in. :

- „Wspólnie sprzątamy Sandomierz”,

- „Jeżyk Sandomierzyk”,

- „Dzień zdrowego optymisty w Ogrodzie Saskim”,

-  budowa domków dla owadów i prezentacje skarbów ziemi,

- w planach do końca 2021 r. jest wydanie broszury informacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- tradycyjne sprzątanie świata pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”,

- „Ratujmy kasztanowce”,

- konkurs ekologiczny propagujący selektywną zbiórkę zużytych baterii
w sandomierskich szkołach,

- program „Czyste Powietrze” adresowany do domów jednorodzinnych.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby dyrekcja szkół podstawowych organizowała wycieczki wyjazdowe do miejskich spółek w celu zapoznania uczniów ze specyfiką każdej z nich.

 Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat paneli fotowoltaicznych oraz źródeł energii cieplnej. Część radnych poparła budowę nieuciążliwej farmy fotowoltaicznej na terenie Gęsiej Wólki.

Radny Jacek Dybus zasugerował, aby na dachu modernizowanej Biblioteki Miejskiej usytuować panele fotowoltaiczne.

Radny Tomasz Malinowski podziękował za wszystkie głosy w dyskusji
i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Członkowie komisji poruszyli temat prac związanych z projektem uchwały krajobrazowej.

Obecny na posiedzeniu Pan Piotr Paszkiewicz oświadczył, że tekst uchwały jest w trakcie przygotowania i podlega uzgodnieniu z ważnymi instytucjami:  konserwatorem zabytków, Urzędem Marszałkowskim oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej. Po akceptacji ww. organów będzie kontynuowana dalsza procedura. Jednak zanim uchwała zostanie podjęta należy przeprowadzić konsultacje społeczne.

Radni podjęli temat map zagrożenia ryzyka powodziowego prawej strony Sandomierza.  

Radny Tomasz Malinowski zapoznał członków komisji z pismem z dnia 6 września 2021r. (data wpływu do urzędu 16.09.2021r.) Firmy „Euro-Tour & Travel Małgorzata, Mirosław Tusznio”, które zostało zadekretowane do wiadomości komisji.

Na prośbę członków komisji kolejny termin posiedzenia został ustalony na dzień 30 września br. na godz. 12.00 w sali 103, biura Rady Miasta w celu wypracowania wniosków komisji do budżetu na 2022 rok z udziałem naczelników merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący komisji poprosił pracownika biura Rady Miasta o wystosowanie maila do każdego członka komisji z przypomnieniem terminu obrad oraz prośbą sprecyzowania konkretnych wniosków do budżetu na przyszły rok.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu