Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 222/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 07 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i pkt 4 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 27 500,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 140 000,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 100 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 12 600,00 zł

RAZEM: 285 100,00 zł                                                                                                       

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 132 500,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 127 000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4430 o kwotę 13 000,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 12 600,00 zł

RAZEM: 285 100,00 zł                                                                                                                     

§ 3. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 222 2021 SK.pdf (727,49KB)

XLSZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 222-2021-SK.xls (34,50KB)
 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.:

    1. - zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność)
w rozdziale 60017 (Drogi wewnętrzne) w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu”
o kwotę 128.500,00 zł;

       - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne)
w paragrafie 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 27.500,00 zł;

w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Sandomierza w rejonie ul. Browarnej o kwotę 5.000,00 zł

     - zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia)
w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne) w paragrafie 4810 (Rezerwy) o kwotę  100.000,00 zł;

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229)
w Sandomierzu”
wyłoniono najkorzystniejsza ofertę, która przewyższa zaplanowaną w budżecie kwotę o 128.500,00 zł. Ponadto należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski przy realizacji powyższego zadania. Przedmiotowa droga znajduje się w granicach administracyjnych miasta i jest drogą o nawierzchni żwirowej (na odcinku gruntowej) bez przejazdu. Początek drogi znajduje się w miejscu skrzyżowania z ulicą Długą. Droga
w stanie istniejącym, szczególnie na odcinku gdzie nawierzchnię stanowi grunt rodzimy  znajduje się w terenie o takim ukształtowaniu, gdzie wody opadowe naturalnie spływają na jej powierzchnię, regularnie ją rozmywając na skutek czego powstają głębokie nierówności i koleiny. Powstające uszkodzenia uniemożliwiają dojazd do gruntów rolnych oraz bezpieczne korzystanie z drogi. Dodatkowo należy mieć na względzie, że w ubiegłych latach na obszarze gminy miały miejsce nawalne opady deszczu wskutek czego przedmiotowa droga uległa znacznemu uszkodzeniu, co powodowało zamulanie drogi. Gmina Sandomierz niwelując skutki nawalnego deszczu rokrocznie ponosi znaczne koszty finansowe związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności drogi.

Planowana inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego dla zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 120.000,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest konieczność wybudowania drogi i przesłania do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dokumentacji rozliczeniowej najpóźniej do dnia 30 listopada br. W celu realizacji inwestycji niezbędne jest zwiększenie środków finansowych i możliwie szybkie zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.

 

  1. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 140.000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna)
w rozdziale:

 

75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4610 (Koszty postępowania sądowego) o kwotę 127.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów
w prowadzonych przez gminę postępowaniach sądowych, w tym. m.in. kosztów egzekucji komorniczej, kosztów zastępstwa prawnego
i procesowego, itp.

 

75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 4430 (Różne opłaty i składki)
o kwotę 13.000,00 zł – w związku z potrzebą opłacenia składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”.

 

  1. Przesunięcie środków finansowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92195 (Pozostała działalność)
    z paragrafu:4300 (Zakup usług pozostałych) – kwota 12.600,00 zł do paragrafu: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 12.600,00 zł,

celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup publikacji pt. „Sandomierskie żywoty średniowiecznych władców Polski”, która została napisana pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza przez prof. Feliksa Kiryka – Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza oraz dr Romana Chyłę – historyka, pedagoga, redaktora całego wydania. Pozycja będzie miała duże znaczenie historyczne w kontekście badań naukowych prowadzonych przez ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce.