Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 221/2021/SK

B U R M I S T R Z A  M I A S T A  S A N D O M I E R Z A

z dnia 06 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta (zadania zlecone):

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 10 000,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta (zadania zlecone):

Dz. 750  Rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 8 384,61 zł

Dz. 750  Rozdz. 75011 § 4110 o kwotę 1 441,31 zł

Dz. 750  Rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 174,08 zł

RAZEM: 10 000,00 zł

§ 3. Załącznik nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

XLSZałącznik Nr 6 do zzarządzenia Nr 221-2021-SK.xls (138,00KB)
 

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł w budżecie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.551.2021.AS
z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich:

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

poz. budżetu zadaniowego 16.1.1.2 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.

PDFZarządzenie nr 221 2021 SK.pdf (485,90KB)